woensdag 24 juli 2019

Nieuw! Pilz veilig spanningsbewakingsrelais PNOZ s60
PERSBERICHT                                                          Vianen, 24 juli 2019


Nieuw! Pilz veilig spanningsbewakingsrelais PNOZ s60

Vianen, 24 juli 2019 – Aan het arsenaal van bestaande veiligheidsrelais voegt Pilz met de PNOZ s60 een relais toe dat voor veilige spanningsbewaking zorgt. De jarenlange ervaring in veiligheidsrelais combineert Pilz in de PNOZ s60 met de modernste veiligheidstechniek, zodat tegen minimale kosten de maximale veiligheid en rentabiliteit wordt bereikt. Door de bewaking van de veilige spanningsvrije toestand worden onderhoudswerkzaamheden aan machines en installaties veilig uitgevoerd. Uitvaltijden worden hierdoor tot een minimum beperkt.

Het spanningsbewakingsrelais PNOZ s60 zorgt voor de veilige bewaking van spanningsvrijgeschakelde een- of driefasen-netten met neutrale geleider. Het meet de spanning op de drie fasen en geeft het veiligheidscircuit alleen vrij als de schakeldrempel wordt onderschreden. Blijft na uitschakeling door een mechanische storing, zoals bij het lassen van contacten aan de hoofdschakelaar, spanning op de installatie staan, dan voorkomt PNOZ s60 veilig de toegang tot de machine.
Om aan de industrie-specifieke eisen te voldoen, werkt de spanningsbewaker PNOZ s60 met twee instelbare drempelwaarden van 12 V, of de in de levensmiddelen- en drankensector gebruikelijke 6 V. De snelle en eenvoudige diagnose van het apparaat is via geïntegreerde leds mogelijk.

Gebruik in Safety Lockout Systems (SLS)
De PNOZ s60 kan als een essentieel onderdeel van Safety Lockout Systems (SLS) worden gebruikt en zorgt samen met een kleine besturing, zoals de PNOZmulti voor de veilige toegang tot veilig spanningsloze machines en systemen. De veilige spanningsbewaker PNOZ s60 voldoet aan de eisen volgens UL 6420 voor de realisatie van SLS-toepassingen. Het gebruik zorgt voor vereenvoudiging in termen van lockout-tagout (LoTo)-vereisten op onder andere de Amerikaanse markt.Eenvoudig te bestellen in de Pilz e-shop
Het TUV-gecertificeerde veilige spanningsbewakingsrelais PNOZ s60 is een aanvulling op de bestaande veilige bewakingsrelais voor noodstop, hekken, lichtschermen, tweehandenbedienknoppen en tijd en kan eenvoudig besteld worden in de Pilz e-shop:

==================================================================
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Contact voor journalisten:

Pilz Nederland
drs. Diane van Putten
Directeur Marketing
Havenweg 22, 4131 NM Vianen
Tel: +31 (0)347 320 477 - E-mail: info@pilz.nl

woensdag 17 juli 2019


Bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode: Safety- en security-functies in één systeem


Het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode verenigt safety- en security-functies in één systeem. Met de apparaten is het mogelijk om de bedrijfsmodus functioneel veilig te kiezen en de toegangsrechten op machines en installaties te regelen.

PITmode-apparaten kunnen worden gebruikt in machines en installaties waarin tussen verschillende besturingsprocessen en bedrijfsmodi moet worden geschakeld. Via gecodeerde transpondersleutels met RFID-technologie kunnen aan elke medewerker de op zijn vaardigheden afgestemde toegangsrechten tot de machine en rechten worden verleend. De veilige evaluatie-eenheid (Safe Evaluation Unit) herkent de ingestelde bedrijfsmodus zoals bijvoorbeeld Automatisch bedrijf, Handmatig ingrijpen onder beperkte voorwaarden of Servicebedrijf, evalueert hem en schakelt functioneel veilig om. Hierdoor worden een foutieve bediening en manipulatie voorkomen en mens en machine beschermd.
PITmode fusion – het modulaire bedrijfsmoduskeuzesysteem

PITmode fusion is de modulaire uitvoering van het bedrijfsmoduskeuzesysteem. Hij bestaat uit de uitleeseenheid PITreader met RFID-technologie en een aparte evaluatie-eenheid (Safe Evaluation Unit - SEU). De transpondersleutels worden in de PITreader ingelezen en aangeleerd. De veilige evaluatie-eenheid (Safe Evaluation Unit) evalueert de gekozen bedrijfsmodus en schakelt functioneel veilig tussen maximaal vijf bedrijfsmodi. Met PITmode fusion kan ook een veilig autorisatiebeheer volledig worden uitgevoerd. Door de scheiding van de componenten kan PITmode fusion flexibel in het design van bestaande bedieningspanelen geïntegreerd en met aanwezige knoppen gecombineerd worden.

PITreader – regeling van de toegangsrechten

Met de PITreader kunnen taken ten aanzien van de toegangsrechten voor machines en installaties worden uitgevoerd. De mogelijkheden variëren van de eenvoudige vrijgave en de authenticatie voor bepaalde machinedeelfuncties tot een complexe hiërarchische autorisatiematrix. Bovendien kan de PITreader met RFID-technologie flexibel als stand-alone-apparaat of in combinatie met een Pilz-besturing worden gebruikt. De transpondersleutels zijn verkrijgbaar in een vrij beschrijfbare variant en met vastgelegde rechten. Ter bescherming tegen manipulatie kunnen de RFID-sleutels met bedrijfsspecifiek geprogrammeerde PITreaders worden gecodeerd

PITmode – het compacte all-in-one apparaat

Bij het compacte all-in-one apparaat PITmode zijn de knoppen voor het kiezen van de bedrijfsmodus alsmede de Safe Evaluation Unit in één apparaat geïntegreerd. De bedrijfsmodus en het recht worden door middel van een LED betrouwbaar aangeduid. De individuele codering van de sleutels voorkomt manipulaties.

De bedrijfsmoduskeuzeschakelaar is ook verkrijgbaar met pictogrammen voor gereedschapsmachines en daardoor ideaal voor internationaal gebruik

Voor tekeningen, firmware, certificeren of 3D modellen? Meer informatie via de download site:
Bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem  PITmode
woensdag 10 juli 2019

Machinerichtlijn

Documenten over de Machinerichtlijn
De Machinerichtlijn beschrijft uniforme eisen aan de veiligheid en gezondheid bij de interactie tussen mens en machine en vervangt zo de vele nationale regelingen ten aanzien van de machineveiligheid. De Machinerichtlijn 2006/42/EG is sinds 29 december 2009 van kracht.
De praktijkgerichte "Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG" is bedoeld om de tekst van deze richtlijn te interpreteren. In dit document wordt onder andere naar de technische documentatie en de rol van de risicobeoordeling verwezen. De Europese Commissie heeft in 2017 een nieuwe versie gepubliceerd. De gids kan op de website van de Europese Commissie worden gedownload.
In de zin van de richtlijn is een machine o.a. een geheel van met elkaar verbonden onderdelen of inrichtingen waarvan er ten minste één beweeglijk is en die voor een bepaalde toepassing zijn samengevoegd (zie artikel 2 van de Machinerichtlijn).

Officiële titel van de Machinerichtlijn: Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking)

Tot machines in de zin van de Machinerichtlijn behoren eveneens:
  • geheel van machines of complexe installaties
  • veiligheidscomponenten
  • vervangbare uitrustingen waarmee de basisfuncties van een machine kunnen worden gewijzigd
Als aanvulling op bovenstaande machines bestaat er een uitzonderingenlijst met machines die per definitie onder het toepassingsgebied zouden vallen, maar waarvoor doorgaans andere rechtsvoorschriften gelden.

Geplande herziening van de Machinerichtlijn

De Machinerichtlijn 2006/42/EG is in Europa de centrale rechtsgrondslag voor elk bedrijf dat machines ontwerpt, bouwt of verkoopt. Maar ook machines die in de Europese rechtsruimte worden geïmporteerd, moeten aan de eisen van de Machinerichtlijn voldoen. De momenteel geldende Machinerichtlijn 2006/42/EG werd in 2006 gepubliceerd en moet sinds 29 december 2009 verplicht worden toegepast.
De Europese Commissie controleert de voorschriften en richtlijnen regelmatig om aanpassingen aan nieuwe eisen en ontwikkelingen te garanderen. Een dergelijk controleproces is ook bij de Machinerichtlijn uitgevoerd. In 2016 hield de Europese Commissie een openbare raadpleging over de Machinerichtlijn bij de gebruikers ervan. De resultaten hiervan leidden vervolgens tot een effectbeoordeling van de vernieuwing van deze richtlijn. Hierna had het publiek de mogelijkheid om feedback te geven en oplossingen voor te stellen.
De conclusie was dat de Machinerichtlijn over het algemeen relevant, effectief, efficiënt en samenhangend is en een meerwaarde voor de EU heeft. Er zijn echter specifieke verbeteringen en vereenvoudigingen noodzakelijk. Daarbij moet elke herziening van de Machinerichtlijn voor meer juridische duidelijkheid, vereenvoudiging en aanpassing aan de technische vooruitgang zorgen. Bij de momenteel geldende Machinerichtlijn 2006/42/EG werden in de officiële verklaring de volgende punten van kritiek geuit:
  • Gebrekkige samenhang met het ruimere EU-kader (nieuwe aanpak / new approach) en problemen bij de handhaving.
  • Gebrek aan juridische duidelijkheid ten aanzien van het toepassingsgebied en de definities. De ervaring bij de uitvoering van de richtlijn duidt op enige juridische onduidelijkheid in enkele van haar bepalingen.
  • Uitdagingen van de technische vooruitgang bij de digitalisering, bijvoorbeeld door kunstmatige intelligentie en IIoT (Industrial Internet of Things).
De Europese Commissie heeft een officieel "spoorboekje" voor de herziening van de Machinerichtlijn gepubliceerd. Dit spoorboekje kan op de website van de EU worden bekeken.
In de verdere planning is niet-bindend vastgelegd dat de Europese Commissie ongeveer medio 2021 een voorstel voor een nieuwe Machinerichtlijn indient. Als men grofweg van één jaar advies en van een overgangstermijn van twee jaar uitgaat, zou de herziene Machinerichtlijn vanaf 2024 kunnen worden toegepast.
CE-markering

Geharmoniseerde normen volgens Machinerichtlijn in één oogopslag

Poster over veiligheidsmaatregelen voor machines en installaties
Behoud het overzicht in het oerwoud van normen! Op de poster over de "veiligheidsmaatregelen voor machines en installaties – belangrijke geharmoniseerde normen volgens Machinerichtlijn" worden de A-, B- en C-normen overzichtelijk weergegeven. Tegelijkertijd krijgt u ook een compact overzicht van onze veiligheidsrelevante producten.
Poster nu downloaden!
 
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Waarom vertrouwt het bedrijf SRW op de lichtschermen van Pilz ?

Veilige processen met veiligheidslichtschermen PSENopt II

Het Oostenrijkse bedrijf SRW Automation & Services GmbH voert met de nieuwe generatie contactloos werkende beveiligingsinrichtingen PSENopt II van Pilz een heel pakket automatiserings- en veiligheidstaken bij robottoepassingen, automatische draaitafels en bij de aan- en afvoer uit. Doorslaggevend voor de keuze voor het veiligheidslichtscherm waren zijn uitstekende robuustheid en de snelle reactietijden. Daar kwam nog een pluspunt bij: er waren type 3 lichtschermen nodig, die Pilz als enige bedrijf in het assortiment heeft.

Snel reagerende veiligheidsoplossing bij de grootst mogelijke flexibiliteit

Veiligheidslichtschermen op kartonneerinstallatie
SRW heeft bij twee verschillende installaties voor een barrièrevrije veiligheidsoplossing van Pilz gekozen: op een afvulinstallatie voor kartonnen dozen, die via transporttechniek aangevoerde kartonnen dozen opricht en die vervolgens door een robot in transportbakken worden gestapeld, beveiligen lichtschermen PSENopt II het proces. Ze maken het mogelijk om flexibel te laden en te lossen zonder het productieproces te beïnvloeden. Ook op een montagecel, waarin componenten eerst geplaatst en vervolgens op een printplaat geperst worden, worden lichtschermen PSENopt II gebruikt. Hier zorgen ze ervoor dat gevaren door de in de cel geïntegreerde 6-assige robot of door de servopers en/of de bewegende draaitafel zijn uitgesloten.
Voor beide toepassingen bij SRW was het cruciaal dat PSENopt II bij de aan- en afvoer van onderdelen en ook bij de bediening voor de grootst mogelijke flexibiliteit zorgt. Daarbij kwam de eis om een economische typeoplossing te gebruiken: hieraan voldoen de lichtschermen door middel van hun type 3. Voor SRW was het tenslotte het belangrijkste om een complete veiligheidsoplossing met een hoge beschikbaarheid en met gebruiksvriendelijke diagnose- en onderhoudsfeatures te krijgen.
Veiligheidslichtschermen op robotcel
"Wij hebben voor de nieuwe lichtschermen PSENopt II van Pilz gekozen, omdat ze als enige tot categorie 3 behoren, met een snelle en eenvoudige montage, de installatie- en inbedrijfstellingsfase verkorten en geschikt zijn voor vrijwel al onze opgaven."
Christoph Quatember, afdeling Montage en Service bij SRW Automation & Service GmbH

maandag 8 juli 2019


PLC-besturingen: nieuwe perspectieven voor elektronische spoorwegsystemen

 


 
Oplossingen voor de sein- en besturingstechniek in het spoorwegverkeer zijn tot nu toe grotendeels propriëtair ontstaan. Dat wil zeggen dat de technologieën speciaal voor gebruik in het spoorwegverkeer ontworpen, ontwikkeld en gemaakt zijn. Normatieve eisen, projectspecifieke bijzonderheden en een zeer lage mate van standaardisatie zijn in deze toepassingen vandaag de dag kostenrelevante factoren. Bestaande seintechniek, met name op de regionale trajecten, is grotendeels gebaseerd op oude seinhuistechniek, die ofwel puur mechanisch ofwel met elektromechanische relaistechniek werkt.

 
Geheugenprogrammeerbare besturingen (PLC's), die in de industrie bijvoorbeeld voor de machinebouw worden gebruikt, vormen een veilig en toekomstbestendig platform voor besturingstaken ter vervanging van relaisgroepen. PLC's worden dankzij de grootschalige toepassing in de industrie en het gebruik van gestandaardiseerde industriële componenten gekenmerkt door lage aanschafkosten.

 

Bij de modernisering zijn vooral de koppelingen tussen oude en nieuwe techniek een grote uitdaging. De technische trend, ten aanzien van netwerkvorming en integratie, decentralisatie, gegevensregistratie en -verwerking en op basis daarvan de servicegerichtheid, wordt tegenwoordig aangeduid als Industrie 4.0 en vormt de basis voor veel nieuwe mogelijkheden, ook in de spoorwegsector.

 

Het automatiseringssysteem PSS 4000

Pilz uit Ostfildern bij Stuttgart biedt met het automatiseringssysteem PSS 4000-R een geschikte oplossing voor de veilige automatisering en digitalisering in de spoorwegsector. PSS 4000-R maakt een consequente verdeling van besturingsfuncties mogelijk, ook met het RaSTA-protocol, en kan via de centrale engineeringtool PAS4000 worden geconfigureerd en geprogrammeerd. De onderlinge koppeling van meerdere besturingen vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden en wordt met de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu visueel weergegeven – de gebruiker houdt zo ook volledig zicht op verdeelde of vertakte architecturen.

 
Het opbouwen op de voor spoorwegen goedgekeurde PSS 4000-R van Pilz biedt voor de spoorwegtechniek het voordeel dat de ontwikkelingstijd en -kosten in vergelijking met een compleet nieuw ontwikkelde spoorbesturing flink kunnen worden gereduceerd.

 
Pilz heeft het automatiseringssysteem PSS 4000 in zijn basisfunctie volgens EN 61508 voor toepassingen in de industriële automatisering ontwikkeld. Voor de bijzondere eisen in het spoorwegverkeer heeft Pilz speciale modulen met -R ('Railway') in de typeaanduiding ontwikkeld. Deze modulen zijn bestand tegen elektromagnetische storingen, extreme temperaturen en mechanische belastingen, die bij spoorwegen vaak voorkomen. Als hardwarecomponenten staan behalve de veilige PLC-besturingen ook I/O-apparaten en verschillende I/O-modulen voor safety- en standaardtoepassingen ter beschikking.

 

De -R-modulen van PSS 4000 zijn CENELEC-goedgekeurd volgens EN 50126, EN 50128 en EN 50129 en voldoen voor spoorvoertuigen aan de eisen volgens EN 50155 en EN 45545. PSS 4000-R bevat de spoorwegspecifieke veiligheidsgoedkeuringen al als producteigenschap en kan in de totale toepassing tot SIL 4 worden gebruikt. Hiervoor zijn speciale architectuurmodellen met bijbehorende documenten gemaakt, die Pilz graag aan u ter beschikking stelt.

 

Dit eenvoudige modulaire systeem met goedgekeurde componenten voor het uitvoeren van veilige besturingstaken biedt voordelen bij de goedkeuring van algemene of specifieke toepassingen, inclusief het leveren van het bewijs van veiligheid, en zorgt er zo voor dat deskundigen en goedkeuringsinstanties aanzienlijk minder tijd kwijt zijn aan het leveren van bewijs.

Voor het configureren en parametreren van een veiligheidstoepassing en de overdracht ervan naar de besturing is het softwareplatform PAS4000 beschikbaar. Hiermee wordt een applicatieprogramma op veiligheidsrelevante wijze gemaakt en bewerkt. Softwarecomponenten zijn de IEC 61131-3-editors en een speciale bouwsteeneditor PASmulti.

 

Voor de toepassing in de spoorwegtechniek betekent dit een groot voordeel bij de engineering: de gebruiker hoeft het door hem geselecteerde architectuurmodel enkel aan de ingangszijde met specifieke sensoren, bijvoorbeeld assentellers, en aan de uitgangszijde met actuatoren, bijvoorbeeld een seininstallatie, aan te vullen. Met de architectuurmodellen worden veiligheidsrelevante gebruiksvoorwaarden (Safety-related Application Conditions, SAC) ter beschikking gesteld. Deze garanderen dat het complete systeem aan de kwaliteitseisen van de veiligheidsintegriteit voldoet. 

 

Voor het hoogste veiligheidsintegriteitsniveau SIL 4, dat bijvoorbeeld bij sein- en wisselbesturingen in seinhuizen is vereist, zijn de eisen aan de onafhankelijkheid en robuustheid van de scheiding van de eenheden aanzienlijk hoger. De generieke SIL4-architectuur voldoet hieraan door middel van twee redundante PLC's die de toepassing besturen. Pilz heeft samen met zijn samenwerkingspartner Thales het concept van de SIL-4-toepassing opgesteld, dat de basis van de PACB (programmeerbare aanpassing van het centrale blok) van Thales vormt. De PACB is een product dat de relaisgroepen en het overdrachtssysteem van een centraal blok tussen een elektronisch seinhuis en een relaisseinhuis vervangt. Deze techniek biedt een hoge onafhankelijkheid van de eenheden en daarmee samenhangend bestendigheid tegen common-cause-fouten.

 

Het automatiseringssysteem PSS 4000 van Pilz wordt al in de meest uiteenlopende infrastructurele toepassingen gebruikt. Onder meer voor besturings- of bewakingsfuncties bij spoorwegovergangen, in wisselbesturingen, in de beheer- en veiligheidstechniek of bij de koppeling van seinposten.

 
 
Op spoorvoertuigen kan de PSS 4000 voor de signaalbewaking van de sensoren of als Vehicle Control Unit (VCU) worden gebruikt. Op dit moment ontstaan er nieuwe segmenten zoals ETCS, "meer automatisering in het goederenvervoer" of autonoom rijden, die door PLC-oplossingen snel zullen veranderen.

Met moderne besturingsoplossingen kan de bestaande besturingstechniek stap voor stap worden vervangen zonder in de complexe elektrotechnische periferie te moeten ingrijpen.


 
      
Voor de noodzakelijke modernisering van de sein- en besturingstechniek in het treinverkeer worden ook besturingsoplossingen uit de industrie in aanmerking genomen, zoals bijvoorbeeld het automatiseringssysteem PSS 4000 van Pilz.
 
 
 

 
 

woensdag 3 juli 2019

Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1 ?


Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1 ?

Bij beweegbare bruggen komt ruim meer techniek kijken dan alleen de aandrijving om het brugdek te verplaatsen. Sterker nog: de systemen die de veiligheid van alle betrokkenen moeten waarborgen vormen een complex geheel. Daarbij gaat het om verkeerssystemen voor zowel weg- als watergebruikers maar ook systemen die voortdurend controleren of alles goed verloopt en in werking treden wanneer het ‘mis’ gaat. Vooral het ontwerp van het laatste vraagt om kennis en expertise om alle mogelijke risico’s te minimaliseren en in elk geval te beheersen.

Het ontwerp voor deze veiligheidssystemen berustte tot voor kort op de norm NEN 6787[1]. Deze norm bevat ‘eisen en aanbevelingen met betrekking tot het ontwerp van beweegbare bruggen om te komen tot veiligheid van personen en eigendommen over de hele levensduur van de brug’. Omdat deze norm uit 2003 stamt, zal binnenkort een nieuwe norm verschijnen waarin alle nieuwe technische mogelijkheden zijn inbegrepen. De ontwikkelingen op het vlak van sensoren, (veiligheids)PLC’s, camerasystemen en data-analyse- en verwerking hebben immers niet stilgestaan. Bovendien is in de nieuwe norm ook de huidige kijk op machineveiligheid meegenomen én wordt rekening gehouden met de ‘menselijke factoren’. In een tweede deel wordt het veilig ontwerpen van sluizen behandeld.

What’s new?

De nieuwe norm is flink uitgebreid met beheersmaatregelen voor veel voorkomende risico’s. Zo worden er meer aanvullende eisen gesteld aan de plaatsing en raakvlakken van afsluitbomen, toegangsmiddelen zoals looppaden, trappen, vluchtroutes en valbeveiliging. Daarnaast zijn aanbevelingen opgenomen over maatregelen die beschermen tegen mechanische en elektrische gevaren. Zo worden technische ruimtes bijvoorbeeld ingedeeld in zones die ieder hun specifieke eisen kennen.

Naast deze extra fysieke eisen sluit de nieuwe norm beter aan op andere geldende normen zoals de NEN-EN-ISO 12100-1 en 2, NEN-EN-ISO13849-1 (PL) en NEN-EN-IEC 62061 (SIL). Zo wordt er veel aandacht geschonken aan de besturing van de brug en dan vooral de veiligheidsfuncties. Voor de meest essentiële veiligheidsfuncties de minimale betrouwbaarheidsniveaus opgenomen en wordt beschreven hoe zij zijn te bepalen. Tevens sluit de bruggennorm beter aan op de herziene 6786-1[2]. Concreet betekent dit dat de eisen (aan de vaak onderschatte veiligheidsfunctie) van remmen en vasthoudinrichtingen beter zijn vastgelegd.

Last but not least gaat de nieuwe bruggennorm expliciet op de menselijke factoren. Niet alleen ten aanzien van de bediening maar ook met betrekking tot de veiligheidssystemen die interacteren met weg- en watergebruikers. Hoe zorg je ervoor dat deze interactie op de gewenste wijze verloopt en niet – bewust of onbewust – wordt gesaboteerd?

Kortom: De norm is een nieuw, praktisch handvat voor bruggenontwerpers, -bouwers en beheerders of inspecteurs en zal verschijnen na de uitgebreide review- en correctiefase.

Meer informatie: Pilz.nl


Of bel met Pilz 0347 - 320 477
[1] NEN 6787:2003 - Het veilig ontwerpen van beweegbare bruggen – veiligheid
[2] NEN 6786-1:2017 - Voorschriften voor het ontwerp van beweegbare delen van kunstwerken - Deel 1: Beweegbare bruggen (VOBB)