woensdag 11 mei 2011

Alstublieft, een handig hulpmiddel! Gids voor praktische vertaling van de Machinerichtlijn 2006/42/EG

Deze gids vormt een praktische vertaling van de Machinerichtlijn. Elk artikel dat in de Machinerichtlijn staat wordt aangegeven in het rood, waaronder een vertaling wordt gegeven naar de praktijk. De situaties die beschreven zijn, zijn vragen die uit de praktijk komen en die door de Europese werkgroep zo goed mogelijk zijn vertaald. Met dit document kunt u vragen die ontstaan bij het lezen van de Machinerichtlijn vertalen met voorbeelden en onderbouwen waarom u wel of niet zaken moet toepassen. U kunt veel onduidelijkheden bij het lezen van de Machinerichtlijn met dit document verklaren. Een zeer handig hulpmiddel!

Let op: De artikelen in het rood zijn de artikelen vanuit de Machinerichtlijn, echter is bij deze Nederlandse versie al rekening gehouden met de vertaalfouten die vanuit het Engels naar het Nederlands zijn ontstaan. Dat betekent dus dat in de officiële Nederlandse Machinerichtlijn die opgenomen is in de wet (Warenwet Besluit Machines) de vertaalfouten nog staan! Dit wijkt dus af van de Gids. Bij twijfel wordt altijd naar de Engelse Machinerichtlijn en Gids gegrepen. Let dus op dat de rode teksten afwijken van de wet!

Download hier de Machinerichtlijn

Het CE-markeringstraject – Machines (vervolg, Deel 2)


Voordat CE-markering op het product kan worden aangebracht moet aan bepaalde wettelijke eisen worden voldaan. Deze eisen komen voort uit de zogenaamde Europese richtlijnen. Om ervoor te zorgen dat aan deze wettelijke eisen wordt voldaan moeten een aantal stappen doorlopen worden. De verzamelnaam voor de verschillende stappen is ‘het CE-markeringstraject’. Dit traject, evenals de te onderscheiden stappen wordt hieronder kort toegelicht.

1. Product definitie
2. Bepaal welke richtlijnen er van toepassing zijn;
a. Machinerichtlijn, Richtlijn Laagspanning, Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit…..
3. Keurende instantie noodzakelijk? Zo ja, schakel deze in.
4. Toetsen aan essentiële eisen (Bijlage I) per richtlijn;
5. Bepaal welke normen er van toepassing zijn;
6. Uitvoeren van een risicobeoordeling;
7. Treffen van risicoreducerende maatregelen;
8. Technisch (constructie)dossier samenstellen;
9. Gebruikshandleiding in taal van land van gebruik;
10. Verklaring van overeenstemming opstellen (IIA-verklaring);
11. CE-markering plaatsen

A.1,2 Product Definitie en Inventarisatie richtlijnen
Voordat bepaald kan worden of een product voldoet aan de richtlijnen en waar eventuele aanpassingen vereist zijn wordt geïnventariseerd welke richtlijnen (http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp) van toepassing zijn. Dit houdt in dat de machine getoetst wordt aan het toepassingsgebied van verschillende richtlijnen.

A.3 Notified Body – Keurende Instantie
Voor de meeste machines mag de fabrikant zelf de CE-markering aanbrengen. Voor een aantal groepen machines, die een hoger niveau van gevaar kennen, mag de fabrikant dit niet zelf doen. Voor die machines moet een zogenaamde ‘Aangewezen Instantie’ een keuring uitvoeren. Afhankelijk van de situatie bestaan er verschillende keuringsmodules. Deze machines vallen onder Bijlage IV van de Machinerichtlijn. Dit zijn onder andere: spuitgietmachines.
Keuringsprocedures kunnen variëren van het uitvoeren van een zogenaamde ‘typekeuring’ tot het beoordelen van het Technische Constructie Dossier. Deze ‘typekeuring’, dan wel beoordeling van het TCD wordt uitgevoerd door de Aangewezen Instantie, ofwel een ‘Notified Body’, die gespecialiseerd is op dat specifieke gebied.

A.4 Bepaling & Toetsing relevante eisen Machinerichtlijn – Bijlage I
In deze fase wordt bepaald aan welke eisen uit de bijlage van de Machinerichtlijn de machine moet voldoen. Daarnaast dienen de overige richtlijnen op essentiële eisen te worden gecontroleerd.

A.5A Inventarisatie normen
De Europese productrichtlijnen bevatten vrij algemene (niet-technische) eisen. Aan deze eisen moet technische invulling gegeven worden middels de in normen verwerkte gegevens (bij voorkeur Europees geharmoniseerde normen). In deze fase wordt onderzocht welke normen relevant zijn voor de machine en wordt vastgesteld aan welke normen voldaan moet worden.

A.5B Controle op basis van C-norm
Voor een groot aantal machines is een zogenaamde C-norm uitgebracht. Deze categorie normen bevat informatie aangaande de veiligheid voor specifieke machines. In deze stap wordt gecontroleerd of de machine voldoet aan de eisen van deze C-norm. Indien er geen C-norm bestaat voor de machine wordt deze stap overgeslagen.

A.6A Gevarenidentificatie
Op basis van het ontwerp, het prototype en/of vergelijkbare producten wordt onderzocht welke risico’s er bij het gebruik van het product in de ruimste zin van het woord ontstaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een checklist op basis van een Europees geharmoniseerde norm betreffende risicoanalyses en eventuele aanvullende checklisten die in andere productspecifieke normen voorkomen.

A.6B Risico-inschatting
Nadat gevaren zijn geïdentificeerd is het belangrijk te bepalen hoe groot de risico’s zijn en welke factoren de hoogte van de risico’s bepalen.

A.7 Risicoreductie
Bij deze stap wordt bepaald of er risico’s zijn die gereduceerd moeten worden en op welke manier zij gereduceerd kunnen worden. De in de vorige stap vastgestelde waardes zijn essentieel bij de keuze van de reductiemaatregelen.

A.8 Samenstellen Technisch (Constructie) Dossier (TD)
Tijdens de verdere ontwikkeling en de daadwerkelijke constructie van het product dient een dossier te worden samengesteld. Dit dossier dient alle onderdelen te bevatten die zijn genoemd in de Machinerichtlijn. Het TD kan worden gezien als het bewijsmateriaal dat de veiligheid van het product moet aantonen. Daarom is het van groot belang dat alle noodzakelijke gegevens hierin verwerkt zijn.

A.9 Samenstellen en opstellen gebruikershandleiding
Ten einde een veilig gebruik te kunnen realiseren is een goede gebruikershandleiding essentieel. De gebruikershandleiding moet niet alleen voldoen aan de in de Machinerichtlijn gestelde eisen qua volledigheid, duidelijkheid, niveau van de gebruiker en taal, maar zal tevens moeten voldoen aan de in relevante normen gestelde aanvullende eisen.

A.10 Opstellen verklaring
Indien voorgaande stappen met succes zijn doorlopen kan worden overgegaan tot het opstellen van een EG-verklaring van overeenstemming. Deze verklaring bevat een lijst van alle richtlijnen en normen die zijn aangehouden bij de bouw van de machine.

A.11 Aanbrengen CE-markering (typeplaat)
Het aanbrengen van de CE-markering kan worden gezien als het sluitstuk. Deze CE-markering dient ook aan een aantal eisen te voldoen welke onder andere zijn opgenomen in de Machinerichtlijn. Daarnaast dient op de machine een typeplaat te worden aangebracht. Onderzocht wordt welke gegevens op de typeplaat moeten worden overgenomen.

Wilt u meer weten over CE? Neem dan contact op met Pilz 0347 320 477 of info@pilz.nl.

Ongelukken ook bij u in de regio

Helaas komt het nog vaak voor dat er ongelukken plaatsvinden in een industriële omgeving. Veel nieuwsberichten over bedrijfsongevallen zijn verzameld en te vinden op het volgende blog: http://bedrijfsongeval.blogspot.com

Pilz kan u door middel van een zogenaamde quick-scan* ofwel low-budget scan een overzicht bieden waarmee u snel inzicht en overzicht krijgt in de grootste gevaren die zich op globaal niveau afspelen binnen uw machinepark.

Pilz zal door middel van een rondgang door uw productieomgeving en door het stellen van vragen aan uw medewerkers kunnen constateren waar zich mogelijke gevaarlijke situaties afspelen. Naar aanleiding van deze scan ontvangt u een bondig rapport waarin Pilz aangeeft welke globale gevaren in uw productieomgeving aanwezig zijn en geeft een prioriteitsvolgorde aan waarmee u uw verdere traject kunt opbouwen.

Pilz geeft u advies voor vervolgstappen die uitgevoerd dienen te worden in het kader van machineveiligheid.

*Quick-scan = geen risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie? Dan kunt u ons bereiken op 0347- 320 477 of info@pilz.nl.

dinsdag 10 mei 2011

Gids voor praktische vertaling van de Machinerichtlijn 2006/42/EG

Deze gids vormt een praktische vertaling van de Machinerichtlijn. Elk artikel dat in de Machinerichtlijn staat wordt aangegeven in het rood, waaronder een vertaling wordt gegeven naar de praktijk. De situaties die beschreven zijn, zijn vragen die uit de praktijk komen en die door de Europese werkgroep zo goed mogelijk zijn vertaald. Met dit document kunt u vragen die ontstaan bij het lezen van de Machinerichtlijn vertalen met voorbeelden en onderbouwen waarom u wel of niet zaken moet toepassen. U kunt veel onduidelijkheden bij het lezen van de Machinerichtlijn met dit document verklaren. Een zeer handig hulpmiddel!

Let op: De artikelen in het rood zijn de artikelen vanuit de Machinerichtlijn, echter is bij deze Nederlandse versie al rekening gehouden met de vertaalfouten die vanuit het Engels naar het Nederlands zijn ontstaan. Dat betekent dus dat in de officiële Nederlandse Machinerichtlijn die opgenomen is in de wet (Warenwet Besluit Machines) de vertaalfouten nog staan! Dit wijkt dus af van de Gids. Bij twijfel wordt altijd naar de Engelse Machinerichtlijn en Gids gegrepen. Let dus op dat de rode teksten afwijken van de wet!

Beschikbaar op: http://downloads.pilz.nl/Guide_MD_2006-42_NL_1.pdf

zondag 8 mei 2011

Stuurt op bevlogenheid Uit de gele comfort zone

Jan Tournois (Directeur Pilz Nederland)
Pilz die al jaren vooraan staat op het gebied van machineveiligheid verbreedt haar aanbod in de richting van de standaardautomatisering en levert tegenwoordig ‘safety solutions’ en ‘safe solutions’. ‘We moesten uit die niche’, verklaart directeur Jan Tournois van Pilz Nederland. ‘ Onze gele bril die wij bij wijze van spreken op hebben blijft wel opstaan’, maar we kijken steeds verder.  Mede door de verdergaande integratie van de veiligheid in machines is het belangrijk om het geheel te beschouwen en dat doen wij dan ook. ’Pilz moest weer gaan pionieren en de bedrijfsvoering aanpassen’. Om mensen gemotiveerd te krijgen en hen in de juiste richting te laten bewegen werden hun onderliggende motieven naar boven gehaald. 
"Ik stuur tegenwoordig op bevlogenheid met de kennis die ik nu heb". 
Nadat Jan Tournois eerder al Pilz Benelux, en later ook Pilz internationaal, had omgeturnd van een productgeoriënteerde naar een organisatie die ook dienstverlening aanbiedt,  kwam hij in 2009 voor een nieuwe uitdaging te staan. ‘We komen oorspronkelijk uit de standaardautomatisering, maar toen de veiligheids-plc opkwam en dat booming business werd, zijn we ons gaan focussen op veiligheid. De automatiseringskennis van nu maakt het mogelijk om automatisering integraal te beschouwen, waardoor de niche langzaam verdwijnt.  Dus verving Pilz in haar missie de ‘safety solutions’ door ‘safe solutions’. De mensen bij Pilz zijn allemaal industriële automatiseringsingenieurs die veelal hun sporen hebben verdiend bij grote automatiseerders en zich vervolgens hebben bekwaamd in veiligheid. Vanuit dat specialisme kunnen zij nu prima een – uiteraard veilige – standaardautomatisering verzorgen, stelt Tournois en maakt daarbij de analogie met de gezondheidszorg: ‘Van een specialist vertrouw je wel een algemeen advies, hij is immers ook gewoon dokter, maar de huisarts laat je niet iets specialistisch doen.’

Mensgericht sturen
Gevolg was wel dat de Pilz-medewerkers anders moesten leren denken. ‘We kwamen vanaf een productgeoriënteerde organisatie en moesten dienstverlening opnemen als uitbreiding van onze basis, dit alleen al vroeg een geheel nieuwe marktbenadering. Nu staan we voor de uitdaging om niet alleen het safety-deel te doen, maar de gehele automatisering, en dat natuurlijk wel safe. Dat vereist wederom een geheel andere wijze van denken. Het was en is nog steeds een leuke exercitie voor het bedrijf, opeens moesten we weer gaan pionieren.’ Mensen zijn echter gehecht aan hun specialisme, hun beschermde niche, zo ondervond Tournois al snel. ‘Ze voelen zich vertrouwd in dat hoekje, ze moeten uit hun comfort zone, dat is best lastig. Dus ben ik heel mensgericht gaan sturen: hoe kan ik jou als persoon helpen, wat past wel of niet bij jou? Als je resultaat wilt behalen, heb je daarvoor een bepaald gedrag voor nodig, dit gedrag heeft weer motivatie nodig. En om dat te meten kom je uit de onderliggende motieven. Die motieven zijn per mens en per afdeling verschillend. Mensen in de binnendienst worden op een totaal andere manier gemotiveerd om harder te werken dan in de buitendienst, marketing of engineering. Dus hebben we per afdeling daadwerkelijk laten analyseren wat de motieven zijn waarmee je de mensen in de richting kunt laten gaan die jij wilt en dus betere resultaten behaalt.’

Doorbraak
Als concrete motieven noemt Tournois onder meer groeimogelijkheden, status en communicatie: ‘Neem het feedbackmechanisme: ook al sta je in het magazijn, als je nooit wat te horen krijgt, dan heb je zoiets van, ‘laat toch staan die dozen, waarom zou ik ze opruimen, ze vinden mij ook niet belangrijk’. Het heeft ook met status te maken. Niet in de zin van meer verdienen, want dat is hier geen issue, de mensen zijn intrinsiek gemotiveerd. Maar wel in de zin van gehoord willen worden. Dat zit soms in heel kleine dingetjes. Het probleem ontstaat als je als directeur extrapoleert vanuit je eigen denken: als ik in de binnendienst zou zitten, dan zou ik zus of zo doen, en op die manier ook de groep aanstuurt. Maar dat is principieel fout, want die groep heeft fundamenteel andere denkpatronen, die je zelf niet kunt reproduceren. De meeste reorganisaties gaan fout vanwege de perceptie van de kleine groep die de reorganisatie uitvoert.  Er wordt dikwijls een blauwdruk gemaakt op basis van een plan, een rationeel eenzijdig plan en dit blijkt in praktijk in de meeste gevallen niet te werken. In de wetenschap is dit principe bekend, maar de fout wordt in praktijk nog steeds gemaakt. Ieder mens heeft energie en wil werken, aan de mensen zelf ligt het niet. Je moet meer van onderaf  nagaan welke motieven  er nodig zijn om hen te motiveren voordat je verwachtingen van mensen kunt hebben. ’Een succesvolle wijziging in de organisatie begint dan ook bij het afstellen van het fundament voor de nieuwe organisatie, de medewerkers gaan dan graag mee’.
Pilz Nederland kreeg de mogelijkheid deel te nemen aan de marktinvoering van een nieuw wetenschappelijk instrument.  Een team organisatiewetenschappers rapporteerde na het onderzoek per afdeling wat de waarde van de motieven waren en wat deze zouden moeten zijn om wenselijk gedrag en dus resultaat te behalen. ‘Dit onderzoek is echt een doorbraak vertelt Tournois; elk bedrijf kan hiermee aan de gang.  Het onderzoek is afgerond en inmiddels is het team wetenschappers met het instrument een  eigen bedrijf begonnen, Nolost Capital, en ik ben dermate positief dat ik hen graag verder help. Bij ons moederbedrijf in Duitsland vindt men het heel spannend wat hier gebeurt. Zoals wel vaker is Nederland voorloper met dit soort ontwikkelingen; er is hier veel vrijheid voor mensen om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid te werken.’

Bottom-up
Alle medewerkers gingen mee in de omslag. ‘Ook perfectionisten die voor zichzelf de lat heel hoog leggen en vaak problemen zien. Als je hen respecteert, op waarde schat,  goede feedback en heldere kaders geeft, dan worden zij ook blij. Het ligt niet aan de mensen, het ligt eraan hoe je als managementteam met hen omgaat.’ Uiteraard waren er trainingen en die sorteerden veel effect, meldt Tournois. ‘Feedback bijvoorbeeld was bij enkele afdelingen een issue. Vanuit het managementteam werd te gemakkelijk gedacht, ‘joh, dat weet iedereen wel’. We hebben nu vanuit de interne overlegstructuren een intranet ingericht waarop na elk overleg de punten worden gelogd die interessant zijn voor de hele organisatie. En er wordt ook teruggeven wat er met die punten is gedaan. Verkoop kreeg altijd zoveel tips van iedereen, die vond het te veel moeite om dat allemaal terug te geven. Maar je moet dus leren om die feedback wel te geven, want zo bouw je een relatie op met degene die dat belangrijk vindt.’
Een andere concrete verandering is dat jaarplannen nu bottom-up worden gemaakt. Elke medewerker levert zijn bijdrage aan en doet daarvoor mee in workshops. ‘Ze zijn nu al mee bezig voor volgend jaar. We hebben de rollen omgedraaid, zij bepalen wat we met elkaar zouden kunnen gaan doen. Dan komt de lat opeens veel hoger te liggen dan jij als directeur ’m zou durven leggen. Elke salesengineer bijvoorbeeld voelt zich veel meer ondernemer, nu hij z’n eigen targets heeft gesteld.’

Bevlogenheid
Vanuit zijn interesse voor psychologie – Tournois verdiepte zich in het vakgebied – gaat de Pilz-directeur met de sturing van medewerkers aan de slag. ‘Advertenties voor vacatures zijn vaak saai; ik mis de spirit, waar is de bezieling? Ik stuur juist op bevlogenheid en probeer bevlogen medewerkers binnen te houden en nieuwe aan te trekken. Ik wil uitstralen dat het leuk is om bij Pilz te werken.’ Bij de laatste vacature van Pilz Nederland in Vianen (dertig medewerkers) profileert het bedrijf zich dan ook met de trefwoorden dynamiek, innovatie en plezier. Zijn ervaringen wil Tournois graag delen met collega-ondernemers, maar natuurlijk telt ook het resultaat bij Pilz zelf: ‘Onze cijfers vertonen een duidelijk knikpunt; de omzet en met name ook de winst is significant beter. Het rendement van de mensen, ons human capital, ligt vanwege die bevlogenheid hoger. Ze werken effectiever en ik ben dan ook trots op onze medewerkers’.  

http://www.pilz.nl/
http://www.nolostcapital.nl/

vrijdag 6 mei 2011

Arbeidsinspectie bezoekt 900 metaalbedrijven

De Arbeidsinspectie voert dit jaar ongeveer 900 inspecties uit in bedrijven die metaalproducten maken. De inspecteurs letten vooral op de blootstelling aan rook door lassen en snijden en de veiligheid van machines.

Tijdens de inspecties, die zonder verdere vooraankondiging plaatsvinden, zal de inspecteur zich richten op metaalbewerkingsmachines en heftrucks. Hierbij is vooral de afscherming van de boorkop en boor bij de kolomboor en de afscherming van de klauwplaat bij de draaibank een speerpunt.
 
Las- en metaalsnijrook
Het tweede onderwerp waarop de inspecteur let is de blootstelling aan las- en metaalsnijrook. Hiervoor is de grenswaarde van 1 mg/m3 vastgesteld. De concentratie van las- en metaalsnijrook in de lucht die de werknemer inademt, moet lager zijn dan deze grenswaarde.

Vooral bedrijven die de laatste vijf jaar niet zijn bezocht, lopen nu kans op een inspectie. Ook bezoekt de Arbeidsinspectie enkele bedrijven waar de laatste jaren veel overtredingen zijn geconstateerd. De bezoeken beperken zich niet tot de twee genoemde onderwerpen. Als een situatie buiten deze onderwerpen een ernstig risico voor personen vormt, zal de inspecteur ook handhaven. Dat handhaven kan variëren van een waarschuwing en het maken van een mondelinge afspraak tot het stilleggen van het werk en het opleggen van een boete.

Om metaalondernemers te helpen bij het aanpakken van de risico's, zodat handhaving kan worden voorkomen, heeft de Arbeidsinspectie de brochure 'Arbeidsrisico's in de metaalsector' opgesteld. Daarin zijn enkele risico's beschreven die de inspecteurs zijn tegengekomen, evenals de verplichtingen die voor werkgevers gelden.
   
Bron: Metaalnieuws

Machines in betonindustrie onveilig!

In circa 75% van de betonmortelcentrales en betonfabrieken wordt niet veilig gewerkt. Dit blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie bij 252 bedrijven.
Bij nagenoeg alle bedrijven waar iets niet klopte, trof de inspectie meerdere onveilige werkplekken en machines aan. De Arbeidsinspectie liet het werk 71 keer stil leggen en er werden 719 waarschuwingen uitgedeeld. Het werk in deze sector is lichamelijk zwaar, maar op dat gebied constateerden de inspecteurs nauwelijks problemen.

Veel ongevallen
De betonindustrie omvat betonfabrieken, waar prefab-producten worden vervaardigd, waaronder heipalen, betontegels en muur- en vloerplaten, en betonmortelcentrales, waar vloeibaar beton wordt gemaakt. Deze tak van industrie telt in ons land circa 350 bedrijven met in totaal 13.000 werknemers. De kans op een ongeval in de betonindustrie is bijna twee keer zo hoog als in de bouw. In 2009 vonden vijf van de tachtig dodelijke ongevallen die bij de Arbeidsinspectie werden gemeld, plaats in de betonindustrie. De Arbeidsinspectie zal voorlopig jaarlijks controles uitvoeren in deze sector, omdat het aantal overtredingen hoog is. De factsheets over de inspecties in de betonindustrie zijn te vinden op de website van de Arbeidsinspectie.

woensdag 4 mei 2011

Het CE-markeringstraject – Machines (vervolg, Deel 2)

Voordat CE-markering op het product kan worden aangebracht moet aan bepaalde wettelijke eisen worden voldaan. Deze eisen komen voort uit de zogenaamde Europese richtlijnen. Om ervoor te zorgen dat aan deze wettelijke eisen wordt voldaan moeten een aantal stappen doorlopen worden. De verzamelnaam voor de verschillende stappen is ‘het CE-markeringstraject’. Dit traject, evenals de te onderscheiden stappen wordt hieronder kort toegelicht.

1.    Product definitie
2.    Bepaal welke richtlijnen er van toepassing zijn;
a.    Machinerichtlijn, Richtlijn Laagspanning, Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit…..
3.    Keurende instantie noodzakelijk? Zo ja, schakel deze in.
4.    Toetsen aan essentiële eisen (Bijlage I) per richtlijn;
5.    Bepaal welke normen er van toepassing zijn;
6.    Uitvoeren van een risicobeoordeling;
7.    Treffen van risicoreducerende maatregelen;
8.    Technisch (constructie)dossier samenstellen;
9.    Gebruikshandleiding in taal van land van gebruik;
10.    Verklaring van overeenstemming opstellen (IIA-verklaring);
11.    CE-markering plaatsen

A.1,2    Product Definitie en Inventarisatie richtlijnen
Voordat bepaald kan worden of een product voldoet aan de richtlijnen en waar eventuele aanpassingen vereist zijn wordt geïnventariseerd welke richtlijnen (http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp) van toepassing zijn. Dit houdt in dat de machine getoetst wordt aan het toepassingsgebied van verschillende richtlijnen.

A.3    Notified Body – Keurende Instantie
Voor de meeste machines mag de fabrikant zelf de CE-markering aanbrengen. Voor een aantal groepen machines, die een hoger niveau van gevaar kennen, mag de fabrikant dit niet zelf doen. Voor die machines moet een zogenaamde ‘Aangewezen Instantie’ een keuring uitvoeren. Afhankelijk van de situatie bestaan er verschillende keuringsmodules. Deze machines vallen onder Bijlage IV van de Machinerichtlijn. Dit zijn onder andere: spuitgietmachines.
Keuringsprocedures kunnen variëren van het uitvoeren van een zogenaamde ‘typekeuring’ tot het beoordelen van het Technische Constructie Dossier. Deze ‘typekeuring’, dan wel beoordeling van het TCD wordt uitgevoerd door de Aangewezen Instantie, ofwel een ‘Notified Body’, die gespecialiseerd is op dat specifieke gebied.

A.4    Bepaling & Toetsing relevante eisen Machinerichtlijn – Bijlage I
In deze fase wordt bepaald aan welke eisen uit de bijlage van de Machinerichtlijn de machine moet voldoen. Daarnaast dienen de overige richtlijnen op essentiële eisen te worden gecontroleerd.

A.5A    Inventarisatie normen
De Europese productrichtlijnen bevatten vrij algemene (niet-technische) eisen. Aan deze eisen moet technische invulling gegeven worden middels de in normen verwerkte gegevens (bij voorkeur Europees geharmoniseerde normen). In deze fase wordt onderzocht welke normen relevant zijn voor de machine en wordt vastgesteld aan welke normen voldaan moet worden.

A.5B    Controle op basis van C-norm
Voor een groot aantal machines is een zogenaamde C-norm uitgebracht. Deze categorie normen bevat informatie aangaande de veiligheid voor specifieke machines. In deze stap wordt gecontroleerd of de machine voldoet aan de eisen van deze C-norm. Indien er geen C-norm bestaat voor de machine wordt deze stap overgeslagen.

A.6A    Gevarenidentificatie
Op basis van het ontwerp, het prototype en/of vergelijkbare producten wordt onderzocht welke risico’s er bij het gebruik van het product in de ruimste zin van het woord ontstaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een checklist op basis van een Europees geharmoniseerde norm betreffende risicoanalyses en eventuele aanvullende checklisten die in andere productspecifieke normen voorkomen.

A.6B    Risico-inschatting
Nadat gevaren zijn geïdentificeerd is het belangrijk te bepalen hoe groot de risico’s zijn en welke factoren de hoogte van de risico’s bepalen.

A.7    Risicoreductie
Bij deze stap wordt bepaald of er risico’s zijn die gereduceerd moeten worden en op welke manier zij gereduceerd kunnen worden. De in de vorige stap vastgestelde waardes zijn essentieel bij de keuze van de reductiemaatregelen.

A.8    Samenstellen Technisch (Constructie) Dossier (TD)
Tijdens de verdere ontwikkeling en de daadwerkelijke constructie van het product dient een dossier te worden samengesteld. Dit dossier dient alle onderdelen te bevatten die zijn genoemd in de Machinerichtlijn. Het TD kan worden gezien als het bewijsmateriaal dat de veiligheid van het product moet aantonen. Daarom is het van groot belang dat alle noodzakelijke gegevens hierin verwerkt zijn.

A.9    Samenstellen en opstellen gebruikershandleiding
Ten einde een veilig gebruik te kunnen realiseren is een goede gebruikershandleiding essentieel. De gebruikershandleiding moet niet alleen voldoen aan de in de Machinerichtlijn gestelde eisen qua volledigheid, duidelijkheid, niveau van de gebruiker en taal, maar zal tevens moeten voldoen aan de in relevante normen gestelde aanvullende eisen.

A.10    Opstellen verklaring
Indien voorgaande stappen met succes zijn doorlopen kan worden overgegaan tot het opstellen van een EG-verklaring van overeenstemming. Deze verklaring bevat een lijst van alle richtlijnen en normen die zijn aangehouden bij de bouw van de machine.

A.11    Aanbrengen CE-markering (typeplaat)
Het aanbrengen van de CE-markering kan worden gezien als het sluitstuk. Deze CE-markering dient ook aan een aantal eisen te voldoen welke onder andere zijn opgenomen in de Machinerichtlijn. Daarnaast dient op de machine een typeplaat te worden aangebracht. Onderzocht wordt welke gegevens op de typeplaat moeten worden overgenomen.

Wilt u meer weten over CE? Neem dan contact op met Pilz 0347 320 477 of info@pilz.nl.

Tip: op 10 juni a.s. geven wij de cursusdag CE in ons opleidingscentrum Vianen. Inschrijven kan via opleidingen.pilz.nl