maandag 29 augustus 2011

Ongeval vrij zink produceren! Gezond op het werk en gezond naar huis!


Nyrstar is een metallurgisch-chemisch productiebedrijf en de enige zinkproducent in Nederland. Er werken ca. 450 medewerkers die jaarlijks ca. 260.000 ton zink van zeer hoge kwaliteit produceren.

Nyrstar is gevestigd in Budel-Dorplein, in het zuidoosten van Nederland, nabij de Belgische grens (Gemeente Cranendonck), een toonaangevende wereldwijde multimetalen-onderneming, die aanzienlijke hoeveelheden zink produceert, net als andere producten, waaronder zilver, goud en koper.

In de zinksmelterij verwerken zij zinkconcentraat en secundaire grondstoffen uit de recyclingindustrie in een grootschalig productieproces waarbij naast zink tevens andere producten worden gemaakt, zoals zwavelzuur, Budel Leach Product (BLP), cadmiummetaal en koper- en kobalthoudende filterkoeken. De belangrijkste producten zijn SHG-zink en legeringen voor de galvanisering van zink.
Een van de waarden is veiligheid
Veiligheid komt bij Nyrstar altijd op de eerste plaats en is bepalend voor alles wat zij doen, voor de mensen in het bedrijf, in de buurt en voor het leefmilieu. Nyrstar Budel hecht dus veel waarde aan een beheerst en veilig productieproces. Zo starten ze elke dag op met een veilige startmeeting: alle techneuten komen even bij elkaar om de werkzaamheden van de vorige dag te evalueren, en de geplande werkzaamheden van de huidige dag te bespreken, zijn er bijzondere risico’s te verwachten? Bijvoorbeeld de kans op mistvorming in het celhuis vertelt Karel Cox, Hoofd proces Automatisering bij Nyrstar.

Met veiligheid wordt naast arbeidsveiligheid ook externe veiligheid bedoeld, dat wil zeggen de veiligheid voor de omgeving. Om het veiligheidsniveau bij Nyrstar op een hoog pijl te houden zijn goede communicatie, training en opleidingen vereist.

Nyrstar en Pilz: De Expert machineveiligheid training
Karel Cox legt uit dat een jaarlijkse training van de opleiding Expert machineveiligheid van Pilz een vast onderdeel binnen het programma is geworden. Jaarlijks worden 5 software engineers getraind op het bewust worden van veiligheid, wetgeving en regelgeving. Dit wil Cox het komende jaar uitbreiden met collega’s van de andere afdelingen zoals elektriciens uit de fabriek die de ondersteunende werkzaamheden verrichten en de 1e lijns problemen oplossen. Voor deze opleiding is Pilz benaderd omdat Pilz bekend was van de traditionele veiligheidsrelais en het gebruik van het besturingsysteem PSS3000. Karel Cox geeft aan dat Pilz ook een van de weinigen is die naast componenten ook veiligheidoplossingen en onafhankelijke trainingen biedt.

Nyrstar is naar aanleiding van een basisdag machineveiligheid naar het opleidingscentrum in Vianen gegaan om daar de 4-daagse opleiding "Expert machineveiligheid" te volgen. Karel Cox zegt dat Pilz zich op de volgende punten onderscheidt:

“De manier van lesgeven is zeer verhelderend, de noodzaak en belangrijkheid om op de hoogte te blijven van de wetgeving, de onafhankelijkheid van de safety consultants en trainers van Pilz”.

De insteek is, ieder ongeval is er één te veel. Er wordt nu voor elke machine een Risico Inventarisatie gedaan, om te bekijken op welke punten van de norm en de richtlijn wordt afgeweken, technische constructies dossiers worden gemaakt, overbruggingen zijn niet meer vanzelfsprekend maar worden aangescherpt en vastgelegd incl. handtekening van de onderhoudschef en sectiechef.

Nyrstar's sterke gedragsveranderingprogramma's "Safety Leadership" en "Working safely" zorgen ervoor dat hun medewerkers en aannemers elkaar helpen om nog veiliger te werken. Naast alle opleidingen, gericht op het voorkomen van risico’s, zorgen zij er ook voor dat de medewerkers goed zijn voorbereid zijn op noodsituaties. Meer dan de helft van het personeel is lid van de BHV-organisatie, daarnaast hebben zij nog een eigen bedrijfsbrandweer.

Op het gebied van arbeidshygiëne wordt de brongerichte aanpak nagestreefd. Naast de brongerichte aanpak wordt ook veel aandacht gegeven aan het monitoren van de arbeidshygiënische omstandigheden op de afdelingen. De mensen worden in hun opleiding en instructie goed voorgelicht met betrekking tot deze arbeidshygiënische omstandigheden. Ten slotte vindt ook gezondheidskundig onderzoek plaats via de Bedrijfsgeneeskundige dienst.

De doelstelling en motto van Nyrstar (en Cox) is dan ook: ongeval vrij zink produceren! Gezond op het werk en gezond naar huis!

Karel Cox, Hoofd proces automatisering over de expert Machineveiligheid opleiding van Pilz:
“deze opleiding geeft jaarlijks de informatie die ik nodig heb om er zeker van te zijn dat ik en mijn collega engineers kennis hebben van de Machinerichtlijn en veilig kunnen werken”.

donderdag 11 augustus 2011

Stichting Consument en Veiligheid in opdracht van het ministerie van SZW een gedragscampagne ontwikkeld


Steeds meer bedrijven hebben veilig werken hoog op de agenda staan. Niet alleen omdat ze het beste voor hebben met hun mensen, maar ook omdat veilig werken op termijn geld oplevert. Veiligheidsvoorschriften en PBM’s gaan hand in hand om veilig werken te bevorderen. Maar zonder communicatie komen we nergens.

Het nemen van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en het goed doorspreken van veiligheidsrisico's dragen bij aan een efficiënte werkuitvoering en daardoor aan meer winst. Om het veiligheidsbesef binnen uw bedrijf naar een hoger plan te tillen en te zorgen dat iedereen doet wat van haar of hem mag worden verwacht, is echter meer nodig dan veiligheidsvoorschriften en het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Communicatie over veiligheid en vooral over veilig gedrag is een bewezen effectief middel om dat beter te kunnen bewerkstelligen.

Maar communicatie over veiligheid en het gedrag van mensen is lastig. Het wordt vaak gezien als ongrijpbaar en soft. Hoe moet ik mijn mensen aanspreken? Hoe kan ik ze laten nadenken over hun eigen gedrag zonder toch niet zelf een beetje als een zeurpiet te worden weggezet? Gaat mijn inzet niet gewoon het ene oor in en het andere weer uit?

Gedragscampagne Alerta
Om u te ondersteunen en veiligheidsgedrag in uw organisatie bespreekbaar te maken heeft Stichting Consument en Veiligheid in opdracht van het ministerie van SZW een gedragscampagne ontwikkeld. Gedragscommunicatie helpt om het veiligheidsbewustzijn te verhogen, zodat bestaande regels en procedures beter worden nageleefd en daarmee de kans op ongevallen wordt verkleind. Daarom is een gedragscampagne ontwikkeld met beschermengel Alerta in de hoofdrol. Zij kan nou eenmaal niet 24 uur per dag op je schouder zitten en ze herinnert je eraan dat je zelf ook goed moet opletten.

Beschermengel Alerta maakt het onderwerp veiligheid op een sympathieke wijze bespreekbaar tussen alle lagen in de organisatie. Uiteraard is het van belang dat zowel leidinggevenden als het management zichtbaar betrokken zijn bij de campagne. De campagne is langere tijd inzetbaar en eenvoudig te implementeren, ook naast uw bestaande communicatie over veiligheid.

Opvallende campagnematerialen
De gedragscampagne bestaat uit een gratis startpakket dat zich richt op de drie grootste risico's van arbeidsongevallen, te weten werken met machines, werken op hoogte en werken met heftrucks. Het startpakket bevordert de herkenbaarheid van veilig werken en maakt het mogelijk intern verder op de specifieke veiligheidstips in te spelen om zo de veiligheid te waarborgen. Zo kunnen veiligheidsdeskundigen de materialen inzetten op de werkvloer, de materialen gebruiken bij trainingen, en lijnmanagers en adviseurs betrekken bij het starten van een veiligheidscampagne.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt één gratis startpakket per vestiging beschikbaar. Het pakket en extra materialen zijn te bestellen via de Alerta website www.veiligheid.nl/alerta.

Actualisering van EN 1034-1 voor machines waarmee cellulose-, hout- en papiervezels worden gewonnenDe papier- en celluloseproductie, waar zowel de hout-, cellulose- als papierverwerking onder vallen, is, afhankelijk van het gebruik en het type machines, zeer gevaarlijk en risicovol. Het snijden van het papier, het hoge toerental en de enorme afmetingen van de machines brengen risico's met zich mee die een regelrechte uitdaging vormen voor de machineveiligheid.

EN 1034-1 is een belangrijke C-norm voor machines voor papierfabricage en -afwerking. Deze norm biedt machinefabrikanten en exploitanten duidelijkheid over aan welke eisen moet zijn voldaan om met de Europese richtlijnen in overeenstemming te zijn. Deze norm is onlangs gewijzigd om te worden aangepast aan de "nieuwe Machinerichtlijn" 2006/42/EC. De norm geldt voor "machines waarmee cellulose-, hout- en papiervezels worden gewonnen en voorbereid en tot papier, karton, tissue of vezelplaten worden samengevoegd en afgewerkt". Ingenieurs kunnen de hierin beschreven eisen gebruiken als inspiratiebron voor de veiligheid van machines, ongeacht of deze machines bestemd zijn voor de Europese markt of voor een andere markt

In het kader van de actualisering door de nieuwe Machinerichtlijn heeft deze norm betrekking op nieuwe technologieën en normen in verband met onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie. De herziene norm verwijst nu ook naar EN ISO 13849 -1: 2008 en EN IEC 62061. Interessant is dat hierin een tabel beschikbaar wordt gesteld die SIL volgens EN IEC 62061 alsmede PL volgens EN ISO 13849 met de categorieën conform EN 954-1 voor deze reeks normen in verband brengt. Deze dient als hulpmiddel voor degenen die meer vertrouwd zijn met EN 954-1.

In de geactualiseerde norm wordt in het bijzonder uiteengezet dat de opstart-waarschuwingsinrichting alsmede de besturing van scheidende afschermingen ten minste moeten voldoen aan Safety Integrity Level "SIL 1" van EN 62061 resp. Performance Level "PL c" van EN ISO 13849. Daar waar veelvuldige toegang noodzakelijk is, is zelfs SIL 2 resp. PL d vereist. Onafhankelijk wordt er expliciet op gewezen dat middels een risicobeoordeling kan worden aangetoond of er een hogere beveiligingsgraad vereist is.

Pilz en milieu. Wat wordt verstaan onder RoHS? Restriction of Certain Hazardous Substances


De Europese richtlijn 2002/95/EG (RoHS = Restriction of Certain Hazardous Substances) voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen verbiedt het op de markt brengen van bepaalde producten per 1 juli 2006, indien het gehalte aan:
  • lood
  • kwikzilver
  • cadmium
  • zeswaardig chroom
  • polygebromeerd bifenyl
  • polygebromeerd difenylether
bepaalde grenswaarden overschrijdt

Voor welke producten geldt de RoHS?
De richtlijn is om de gemeenschapelijk afvalverwijdering te ontlasten van elektrisch en elektronisch afval.  Deze richtlijn geldt voor alle particulier en professioneel gebruikte elektrische en elektronische apparatuur zoals strijkijzers, computers, wasmachines en elektrisch gereedschap.

Onderdelen van een vaste installatie zoals industriële meet-, regel-, besturings- en aandrijfcomponenten zijn uitgesloten van de RoHS-richtlijn indien deze met machines een functie-eenheid vormen. Deze zijn zowel vanwege hun aard als de hoeveelheid niet vergelijkbaar met producten uit particuliere huishoudens. Ze worden ook niet via de gemeentelijke weg verwijderd.

Daarom vallen Pilz-producten volgens de huidige stand grotendeels ook niet onder deze richtlijn.

Waarom heeft Pilz zich vrijwillig verplicht de RoHS in acht te nemen?

Als toonaangevend fabrikant van producten voor veilige automatisering is het voor Pilz GmbH & Co. KG een uitdaging de uitwerkingen van haar producten op het milieu gedurende de complete levenscyclus, van de vervaardiging tot de afvalverwijdering, zo gering mogelijk te houden. Daarom heeft Pilz besloten alle producten aan bovengenoemde richtlijn aan te passen.

Om hierbij verder de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten te waarborgen, zijn alle componenten vooraf gecontroleerd op hun RoHS-compatibiliteit en bij geschiktheid vrijgegeven. Ook zijn de procesparameters voor loodvrij solderen opnieuw gedefinieerd. Hiermee is een gekwalificeerde basis gelegd voor het omzetten van productie-inrichtingen naar RoHS-compatibiliteit, welk proces in mei 2006 is afgesloten. Vanaf dit moment worden Pilz-producten middels loodvrije soldeerprocessen geproduceerd met RoHS-compatibele componenten

Nieuwe veiligheidsvoorschriften voor handbediende drukplaten

De gezondheids- en veiligheidsinstantie HSE is de nationale instantie van Groot-Brittannië voor veiligheid en gezondheid op de werkplek. Dankzij research en onderzoeken door deze instantie is een serie dodelijke ongevallen bekend geworden, waaronder twee in Groot-Brittannië en een in Duitsland. De ongevallen vonden plaats tijdens het gebruik van standsdegels met handmatige bediening die in de druk- en verpakkingsindustrie worden toegepast. Omdat de machines in de loop der jaren steeds groter zijn geworden, brengen operators hun leven in gevaar als ze op de stansmachines klimmen.

Tim Small, een specialist en veiligheidsfunctionaris van HSE verklaart:  "Stansdegels met handmatige bediening zijn machines met een hoog risico. Onze onderzoeken hebben aangetoond dat arbeiders tussen de stansplaten van de machines kunnen klimmen en dit ook doen. Het risico is extra hoog als de stansplaten zich in een stopstand in de halfautomatische modus bevinden. In deze situatie worden operators niet beschermd door de huidige veiligheidsmaatregelen."

Veel machines zijn in gebruik genomen vóórdat de Machinerichtlijn in werking trad. Om die reden besloot de HSE dan ook nieuwe voorschriften uit te vaardigen. Pilz gaat ervan uit dat de werkgroep die de voorschriften heeft uitgewerkt deze van de geharmoniseerde EU-norm EN 1010-5 heeft afgeleid. Het is waarschijnlijk dat andere regelgevende instanties van de EU er oog voor zullen krijgen dat de HSE in Groot-Brittannië in dit opzicht de leiding neemt.

Pilz biedt veiligheidsservices waarbij het risico van bepaalde druk- en verwerkingsmachines wordt vastgesteld en pasklare engineeringsoplossingen voor druk- en stansmachines met handmatige bediening worden ontwikkeld. Een van deze projecten is ontwikkeld voor SCA Display's Production in Shenstone, Groot-Brittannië.

De heer Ian Clews, Facilities Manager van de productie-installatie verklaarde: "De service die door Pilz werd geboden was buitengewoon goed. Daar valt niets op af te dingen. Elke modificatie en elke software-update werd snel gerealiseerd op het moment dat wij deze nodig hadden en de technische ondersteuning van de ingenieurs van Pilz was excellent. De werkrelatie was zeer hecht en resulteerde in een werkelijk collaboratieve oplossing:"