maandag 10 januari 2011

Pilz en duurzaam ondernemen

Voor Pilz is niet alleen het technologisch leiderschap op het gebied van veilige automatiseringstechniek een onbetwist doel. Pilz voldoet ook aan de hoogste eisen met betrekking tot kwaliteit en milieu.

Milieu
Pilz ontwikkelt milieuvriendelijke producten met behulp van ecologische materialen en
energiebesparende technieken. In ecologisch vormgegeven gebouwen wordt milieubewust en energiebesparend geproduceerd en gewerkt

Milieu management bij Pilz:
 • Pilz werkt met zijn leveranciers aan kwaliteits- en milieugeoriënteerde levervoorwaarden en voert regelmatig leveranciersbeoordelingen uit, ook op basis van een ecologische oriëntatie.
 • Pilz werkt samen met autoriteiten, verenigingen en andere instellingen en volgt hieromtrent ook de wettelijke ontwikkelingen.
 • Het begrip van medewerkers bij Pilz voor kwaliteit, veiligheid en milieubeheer wordt met trainingen en voortdurende informatie bevorderd.
 • Milieubewust handelen is de taak van alle medewerkers. Voortdurende verbetering wordt gewaarborgd door het Continue-Verbeterings-Proces-Systeem (CVP-systeem).
 • De ontwikkeling van milieuvriendelijke producten met behulp van ecologische materialen en energiebesparende technieken (energiebesparende sensoren, besturingen en actuatoren) dient bij te dragen aan de bescherming van het milieu.
 • In ecologisch vormgegeven gebouwen wordt milieubewust en energiebesparend gewerkt en geproduceerd.
 • Pilz registreert zijn milieuprestaties (energieverbruik, afvalstroom, waterverbruik) en evalueert de resultaten om op lange termijn de milieuprestaties te verbeteren.

Kwaliteit
Pilz voldoet aan deze eis dankzij de continue verbetering van alle interne kwaliteitsprocessen. Sinds 1994 is Pilz gecertificeerd conform DIN EN ISO 9001.

Pilz met ISG ook uw Internationale partner


De Internationale Services Group van Pilz (ISG) kan diensten op internationaal niveau voor u verzorgen door middel van een innovatieve, uniforme en gekwalificeerde aanpak.

Pilz ISG is door jarenlange kennis en ervaring op gebied van (internationale) wetten & regelgeving, machineveiligheid, technische - mechanische, -elektrische pneumatische en hydraulische installaties uw partner voor het oplossen van complexe projecten en helpt u graag een voorsprong te realiseren.

ISG kan o.a. het volgende voor u op internationaal niveau verzorgen:

 • Plant en Risk Assessments
 • Safety Concepts en Designs
 • System Implementation
 • Safety Validation
 • CE Marking
 • International Compliance and Customized
 • Safety Life Cycle (wereldwijd).


Kijk voor meer informatie www.pilz.nl/services

Wilt u ook op Internationaal niveau zaken doen met Pilz en ISG? Of wilt u aanvullende informatie over de plan van aanpak? Dan kunt u contact met ons opnemen Tel: 0347 320 477 of info@pilz.nl.

Provincie Overijssel en Pilz nemen bruggen en sluizen onder de loep

Veiligheid vooropstellen, verrassingen voorkomen

Veiligheid staat hoog op de maatschappelijke agenda: burgers verwachten dat overheden hun veiligheid maximaal garanderen. Zo gaan ze ervan uit dat de weg- en waterinfrastructuur veilig is. Tegelijk moeten diezelfde overheden op de financiën letten en prioriteren. Alle reden voor de provincie Overijssel, eenheid Wegen en Kanalen, om twee jaar geleden in zee te gaan met Pilz Nederland, specialist in industriële veiligheid. Om te beginnen werden enkele bruggen en sluizen onderworpen aan een risico-inventarisatie en -evaluatie. De resultaten daarvan helpen niet alleen bij het verminderen van de veiligheidsrisico’s, maar geven ook input voor een structurele aanpak van beheer en onderhoud – van reactief naar preventief.

Beweegbare bruggen en sluizen gelden als machines – ze hebben bijvoorbeeld een aandrijving – en vallen daarom onder de Europese Machinerichtlijn. Tegenwoordig kunnen deze ‘machines’ op afstand worden bediend, maar in Overijssel worden ze na een afweging van kosten en baten deels nog bemensd. Mede daarom is de Arbo-wetgeving, gebaseerd op de Europese Arbeidsmiddelenrichtlijn, van kracht. Vanuit deze twee hoofdlijnen – machineveiligheid en arbo – voert Pilz risico-inventarisaties en -evaluaties (RIE’s) uit. Sinds een jaar of zeven doet het bedrijf dit ook bij bruggen en sluizen, onder meer voor Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten.

Beheer en onderhoud
Bruggen en sluizen heeft Overijssel in overvloed – denk aan het kanaal Almelo-Coevorden in het oostelijk deel van de provincie en aan de waterrijke ‘Kop’ in het noordwesten. Zowel de beroepsvaart als recreatieve schippers maken er volop gebruik van. Onder de verantwoordelijkheid van de eenheid Wegen en Kanalen van de provincie vallen circa veertig (beweegbare) bruggen en tien sluizen. Binnen de eenheid is het team Vaarwegbeheer en Installaties verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de technische installaties van bruggen en sluizen. ‘Veiligheid staat daarbij voorop’, verklaren teamleider Leon Zijlstra en adviseur Simon de Klerk: ‘Voorheen was het beheer vooral reactief van karakter. Tegenwoordig streven wij ernaar het onderhoud preventief te verrichten. Ook maken we inzichtelijk welk onderhoud in de toekomst benodigd is. Daarmee willen we financiële verrassingen voorkomen, ook als het gaat om vervanging.’

Verantwoordelijkheid
De provincie monitort alle objecten intensief middels onder meer periodieke inspectie, legt De Klerk uit. ‘Het onderhoud dient ons inziens transparant en planmatig te worden georganiseerd. Om hiervoor een beheersprogramma te kunnen gebruiken, wilden we meer zicht krijgen op onze technische installaties en het eventuele achterstallige onderhoud. Daarom hebben wij een studie laten uitvoeren naar de technisch gevoelige punten. We hebben hiervoor Pilz ingehuurd. Als externe partij kijkt dit bedrijf er met een objectieve blik naar.’ De eindverantwoordelijkheid blijft bij de provincie liggen, benadrukt Zijlstra: ‘Pilz maakt risico’s inzichtelijk en stelt een plan van aanpak op; daarmee kunnen wij dan verder.’ Dat plan van aanpak is een onafhankelijk advies, verzekert manager marketing & communicatie Diane van Putten van Pilz. ‘Wij sturen dat niet richting onze eigen producten.’ Dat zou ook niet zo maar kunnen, legt Zijlstra uit: ‘Bepaalde opdrachten moeten wij openbaar of zelfs Europees aanbesteden.’ De tweetrapsaanpak – eerst de bewustwording omtrent risico’s vergroten en dan pas over oplossingen praten – is een verstandige, vindt De Klerk. Die eerste stap, de bewustwording, is met name bij bedrijven vaak lastig, weet Van Putten. Bij de provincie Overijssel bestaat het risico-bewustzijn echter wel. Concreet brengen bruggen en sluizen bijvoorbeeld risico’s met zich mee op het gebied van beknelling, te lage leuningen, de elektrische besturing (bijvoorbeeld uitvoering van de noodstop en schakelmateriaal) en de afscherming van tandwielen.

Prettig samenwerken
De provincie en Pilz besloten vorig jaar tot een pilot. Pilz onderwierp vijf objecten – een dwarsdoorsnede uit het bestand – aan een RIE. De bevindingen werden neergelegd in een rapport. De Klerk is te spreken over de aanpak van Pilz. ‘Er kwam een complete offerte, met een duidelijk stappenplan voor de beoordeling. Dat gaf een solide gevoel.’ Zijlstra noemt Pilz een marktpartij waarmee het prettig samenwerken is: ‘Ze werken laagdrempelig, zijn toegankelijk en beschikken over een goede expertise.’ De vertegenwoordigers van de provincie waren ook zeer te spreken over het detailniveau in de rapportages. ‘Dat kan om heel praktische zaken gaan’, illustreert Van Putten: ‘Mensen worden gemiddeld langer dan vroeger, dus moeten de leuningen hoger worden.’ Inmiddels zijn de eerste acties naar aanleiding van de inventarisatie ondernomen. De Klerk: ‘Wat dat betreft was het prettig dat Pilz aan de geïnventariseerde punten een kostenindicatie had gehangen.’ Hier betaalt zich de ervaring uit die Pilz sinds een jaar of zeven op dit terrein heeft opgedaan, verklaart Van Putten. De overige objecten staan nu op de planning voor een ‘opname’, zodat een gefundeerde meerjarenprogrammering kan worden opgesteld voor het beheer en onderhoud van de Overijsselse bruggen en sluizen. Een veilig gevoel.

De Grote Puntbrug in Vroomshoop is één van de objecten waarvoor Pilz in opdracht van de provincie Overijssel een risico-inventarisatie en -evaluatie heeft gedaan.


Foto: Provincie Overijssel

Risicobeoordeling volgens Pilz
Het Duitse familiebedrijf Pilz (1.300 medewerkers in 24 landen) geldt in de industriële automatisering als specialist in veiligheid. Pilz Nederland, gevestigd in Vianen, verzorgt met dertig medewerkers projecten, trainingen en consultancy. Daarbij hanteert het een planmatige aanpak. Voor risicobeoordelingen, zoals de RIE’s van bruggen en sluizen, volgt Pilz een stappenplan. Na de voorbereidingsfase, waarin projectaanpak, relevante wetgeving, richtlijnen en normen worden doorgenomen, volgen audits op locatie. Toetsing van de resultaten aan die wetgeving en normen resulteert in een identificatie van latente gevaren en een risicoschatting van deze gevaren. Voor deze risicobeoordeling hanteert Pilz een zogeheten ‘14-punten risicograaf’: op grond van de gradaties van effect, blootstelling, waarschijnlijkheid en gevaarafwending wordt elk risico ingedeeld in een van de veertien niveaus. Tot slot worden – afhankelijk van de geconstateerde risiconiveaus – voorstellen opgesteld voor risicoreductie. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de daadwerkelijke terugdringing van risico’s.

Uitspraak Gerechtshof: NEN-normen niet algemeen verbindend

Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft zich op 16 november 2010 uitgesproken over de status van NEN-normen in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003. Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat normen waarnaar wordt verwezen in de bouwregelgeving geen algemeen verbindend voorschrift worden.

In dit kader staat het Hof onder andere stil bij het feit dat:
 • NEN-normen niet zijn vastgesteld op grond  van een regelgevende bevoegdheid;
 • NEN-normen veelal geen eisen stellen, maar slechts rekenmethodes zijn; Aan NEN-normen niet behoeft te worden voldaan voor zover op andere wijze een gelijkwaardig resultaat wordt bereikt;
 • En de NEN-normen voldoende bekendheid hebben. Zij kunnen namelijk worden ingezien en aangeschaft.
Het vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage van 31 december 2008 wordt door het Hof vernietigd.

Conclusie
NEN-normen zijn geen wetten. Normen zijn afspraken, praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. Het auteursrecht ligt bij NEN. Normen kunnen tegen betaling worden aangeschaft. Er blijft sprake van een evenredige verdeling van kosten tussen normontwikkelaars en normgebruikers.

Informatie
Voor inhoudelijke informatie, kunt u contact opnemen met Nicolette Drop, Manager Communicatie, telefoon (015) 2 690 435 of e-mail: communicatie@nen.nl .

Veilig op het spoor …

Op het internationale spoorwegnet worden dagelijks miljoenen mensen vervoerd. Ook in het goederentransport zijn de volumes zeer groot. Of het nu gaat om mensen of goederen, de eis is dezelfde:
op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Niet alleen daarom zijn economische oplossingen voor het treinverkeer van groot belang. Het omvangrijke spoorwegnet moet daarom op een veilige manier bestuurd en gecontroleerd worden. Bovendien moet de veiligheid van de treinen zelf gewaarborgd worden.

Onze oplossing
Automatisering van Pilz levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in het treinverkeer. Wij leveren componenten en oplossingen voor:
Seinapparatuur Wisselbesturing Spoorwegovergangen en spoorwegovergangsbediening Railreinigingsapparatuur Deursystemen
We gebruiken wereldwijd erkende en gecertificeerde technologieën. Omvangrijke diensten zoals risicoanalyse of controle van veiligheidsinstallaties maken ons aanbod compleet.

Met Pilz reist u veilig met de trein!
Als het gaat om oplossingen voor veilige besturingstechniek beschikt Pilz over jarenlange ervaring met talrijke toepassingen in de treinsector. Of het nu bij de spoorwegovergang, bij het rangeren of op het station is, systemen van Pilz worden over de hele wereld al tientallen jaren met succes ingezet bij personen- en goederentransport.

Het modulaire veiligheidssysteem PNOZmulti is de ideale oplossing voor veilige besturing van spoorwegovergangen met knipperlichten en slagboominstallaties. Kenmerkend voor het systeem zijn eenvoudige aansluiting op de besturing van de spoorwegovergang, eenvoudige configuratie met de PNOZmultiConfigurator en verminderde bedradingingen montagekosten. Toepassingen zijn bovendien eenvoudig te dupliceren.

Veiligheid op het perron: veilige deursystemen
Wanneer een trein het station binnenrijdt zijn precisie en snelheid van belang. Om bij het openen van de deuren passagiers veilig te laten instappen, moet de trein op een zeer precies vastgestelde positie stoppen. Vooral in Azië is het gebruikelijk dat perrons zijn ingericht met externe instapinstallaties. Veilige sensoren van Pilz bewaken de veilige positie en het functioneren van de deuren. In combinatie met de verwerkingslogica van Pilz is dit een voordelige en veilige oplossing.

Veiligheid bij het rangeerwerk
Bij rangeren is veilige bewaking en besturing van wissels noodzakelijk voor een gestroomlijnde procedures. Arriverende en vertrekkende wagonassen moeten veilig geteld en bewaakt worden. Logische verbindingen met de programmeerbare veiligheidsbesturingen PSS van Pilz zijn bijzonder geschikt voor complexe toepassingen. Veiligheid bij bouw en onderhoud van de rails spoorreinigingsmachines, grindverdelers en egaliseermachines, machines voor nieuwbouw of ombouw van het spoor: met ons omvangrijke productaanbod van veiligigheidssensoren, veilige hardware- of software-based besturingssystemen tot aan de actuator biedt Pilz een op maat gemaakte oplossing voor elke machine.

Uw voordelen in één oogopslag
economische veiligheid bijspoorwegovergangen en veiligheidsinstallaties vermindering van planningen bouwtijd van veiligheidsinstallaties verhoogde bedrijfsveiligheid en toepasbaarheid ook onder zware omgevings-omstandigheden financieel voordeel door snelle en voordelige implementatie van uw projecten internationaal erkende en gecertificeerde veiligheidsoplossingen