vrijdag 28 juni 2019

De Machinerichtlijn beschrijft uniforme eisen aan de veiligheid en gezondheid bij de interactie tussen mens en machine en vervangt zo de vele nationale regelingen ten aanzien van de machineveiligheid. De Machinerichtlijn 2006/42/EG is sinds 29 december 2009 van kracht.
De praktijkgerichte "Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG" is bedoeld om de tekst van deze richtlijn te interpreteren. In dit document wordt onder andere naar de technische documentatie en de rol van de risicobeoordeling verwezen. De Europese Commissie heeft in 2017 een nieuwe versie gepubliceerd. De gids kan op de website van de Europese Commissie worden gedownload.
In de zin van de richtlijn is een machine o.a. een geheel van met elkaar verbonden onderdelen of inrichtingen waarvan er ten minste één beweeglijk is en die voor een bepaalde toepassing zijn samengevoegd (zie artikel 2 van de Machinerichtlijn).

Officiële titel van de Machinerichtlijn: Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking)

Tot machines in de zin van de Machinerichtlijn behoren eveneens:
  • geheel van machines of complexe installaties
  • veiligheidscomponenten
  • vervangbare uitrustingen waarmee de basisfuncties van een machine kunnen worden gewijzigd
Als aanvulling op bovenstaande machines bestaat er een uitzonderingenlijst met machines die per definitie onder het toepassingsgebied zouden vallen, maar waarvoor doorgaans andere rechtsvoorschriften gelden.

Geplande herziening van de Machinerichtlijn

De Machinerichtlijn 2006/42/EG is in Europa de centrale rechtsgrondslag voor elk bedrijf dat machines ontwerpt, bouwt of verkoopt. Maar ook machines die in de Europese rechtsruimte worden geïmporteerd, moeten aan de eisen van de Machinerichtlijn voldoen. De momenteel geldende Machinerichtlijn 2006/42/EG werd in 2006 gepubliceerd en moet sinds 29 december 2009 verplicht worden toegepast.
De Europese Commissie controleert de voorschriften en richtlijnen regelmatig om aanpassingen aan nieuwe eisen en ontwikkelingen te garanderen. Een dergelijk controleproces is ook bij de Machinerichtlijn uitgevoerd. In 2016 hield de Europese Commissie een openbare raadpleging over de Machinerichtlijn bij de gebruikers ervan. De resultaten hiervan leidden vervolgens tot een effectbeoordeling van de vernieuwing van deze richtlijn. Hierna had het publiek de mogelijkheid om feedback te geven en oplossingen voor te stellen.
De conclusie was dat de Machinerichtlijn over het algemeen relevant, effectief, efficiënt en samenhangend is en een meerwaarde voor de EU heeft. Er zijn echter specifieke verbeteringen en vereenvoudigingen noodzakelijk. Daarbij moet elke herziening van de Machinerichtlijn voor meer juridische duidelijkheid, vereenvoudiging en aanpassing aan de technische vooruitgang zorgen. Bij de momenteel geldende Machinerichtlijn 2006/42/EG werden in de officiële verklaring de volgende punten van kritiek geuit:
  • Gebrekkige samenhang met het ruimere EU-kader (nieuwe aanpak / new approach) en problemen bij de handhaving.
  • Gebrek aan juridische duidelijkheid ten aanzien van het toepassingsgebied en de definities. De ervaring bij de uitvoering van de richtlijn duidt op enige juridische onduidelijkheid in enkele van haar bepalingen.
  • Uitdagingen van de technische vooruitgang bij de digitalisering, bijvoorbeeld door kunstmatige intelligentie en IIoT (Industrial Internet of Things).
De Europese Commissie heeft een officieel "spoorboekje" voor de herziening van de Machinerichtlijn gepubliceerd. Dit spoorboekje kan op de website van de EU worden bekeken.
In de verdere planning is niet-bindend vastgelegd dat de Europese Commissie ongeveer medio 2021 een voorstel voor een nieuwe Machinerichtlijn indient. Als men grofweg van één jaar advies en van een overgangstermijn van twee jaar uitgaat, zou de herziene Machinerichtlijn vanaf 2024 kunnen worden toegepast.

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de nieuwe DIN EN ISO 20607?

De nieuwe norm wordt momenteel internationaal als ISO 20607 opgesteld. Ze definieert fundamentele eisen voor het opstellen van handleidingen van machines. Ook veiligheidscomponenten krijgen hiermee te maken, want de nieuwe norm wordt met de Machinerichtlijn geharmoniseerd. De actuele versie van de nieuwe norm kan al als stabiele basis voor de ontwikkelingswerkzaamheden in de machinebouw worden gebruikt. Ze wordt waarschijnlijk in de loop van 2019 gepubliceerd!

Wat is het verband met de Machinerichtlijn?

De in het normontwerp bijgevoegde bijlage ZA legt het verband met de Machinerichtlijn 2006/42/EGvast. Zodoende geldt de norm als richtsnoer bij het opstellen van handleidingen voor machines.
De prEN ISO 20607 behandelt de veiligheidsrelevante inhoud, de passende structuur en de presentatie van de handleiding met inachtneming van de complete levenscyclus van de desbetreffende machine. Deze norm definieert de beginselen die onontbeerlijk zijn om het ontbreken van informatie, vooral over mogelijke restrisico's, te voorkomen.
Zodra de DIN EN ISO 20607 in het Publicatieblad van de EU wordt gepubliceerd, bestaat er een vermoeden van overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EG en wordt de norm in de lijst van geharmoniseerde normen opgenomen. Het is momenteel nog niet duidelijk of er een overgangstermijn zal zijn. Zo ja, dan mag deze maximaal drie jaar bedragen. Een aanzienlijk kortere overgangstermijn is ook mogelijk.

Wat betekent de DIN EN ISO 20607 voor de machinebouw?

Fabrikanten van machines en veiligheidscomponenten moeten zich bijtijds bezighouden met mogelijke gevolgen voor bestaande en toekomstige handleidingen. Het niet-naleven van de norm kan betekenen dat de CE-conformiteit voor machines en veiligheidscomponenten niet bestaat!
Zodra de norm is gepubliceerd, kan ze in de ISO-webwinkel tegen betaling worden besteld.

donderdag 27 juni 2019

Pilz 2018 met bescheiden omzetstijging en groeiend aantal medewerkers - “Groei onder moeilijke omstandigheden”

De Pilz-groep blijft ondanks de economische malaise op groeikoers: in het afgelopen boekjaar 2018 realiseerde het automatiseringsbedrijf een omzet van 345 miljoen euro (+2,1%). Het aantal medewerkers steeg voor het eerst tot meer dan 2.500.
“De economische slapte en de onzekere wereldeconomie waren wezenlijke factoren die ertoe bijdroegen dat onze omzet voor 2018 lager was dan verwacht. Toch zijn we al met al tevreden over de ontwikkeling van ons bedrijf. We investeren continu in onderzoek en ontwikkeling en in uitbreiding van onze productiecapacteit. Daarom zijn we goed voorbereid op de komende eisen van de markt”, aldus Susanne Kunschert, managing partner van Pilz GmbH & Co.KG.

Bescheiden stijging van de omzet
In het boekjaar 2018 steeg de omzet van de Pilz-groep naar 345 miljoen euro. Daarmee nam de omzet met 2,1 procent toe in vergelijking met het jaar ervoor. Voor het eerst had het familiebedrijf meer dan 2.500 medewerkers in dienst: op de peildatum 31-12-2018 waren er in 42 dochterondernemingen wereldwijd 2.515 medewerkers in dienst. Dit is wat betreft het aantal medewerkers een stijging van 7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Bij de hoofdvestiging in Ostfildern werkten eind vorig jaar 1.122 mensen. Dat zijn er 55 meer dan op hetzelfde tijdstip het jaar ervoor.

Internationale oriëntatie versterkt
Pilz versterkt zijn oriëntatie als internationale leverancier van oplossingen voor veilige automatisering verder: de ondersteuning van de opkomende markten in Zuidoost-Azië versterkte Pilz in 2018 bijvoorbeeld door de oprichting van eigen dochterondernemingen in Thailand en Maleisië. Een bewijs voor de internationale focus is het ten opzichte van 2017 verder toegenomen exportaandeel tot 73 procent (+ 1,1 procentpunt).

Groeimarkt “Spoor 4.0”
De machinebouw en de producerende bedrijven zijn als voorheen de belangrijkste afzetmarkten voor het automatiseringsbedrijf. Oplossingen van Pilz worden bovendien in toenemende mate ingezet in andere sectoren, zoals de spoorwegtechniek. De digitaliseringstrend die zich daar voordoet, wordt mede door Pilz vormgegeven en het bedrijf past industrieel beproefde automatiseringstechniek ook toe in het spoorwegverkeer. Voor de speciale eisen van branches zoals de spoorwegtechniek bundelt Pilz zijn expertise in de toekomst wereldwijd in zogenoemde Competence Centers. Daar ontwikkelen experts branchegerelateerde oplossingspakketten, die vervolgens ter plekke door de dochterondernemingen van Pilz worden geïmplementeerd.

Het vizier nog steeds gericht op innovaties
Innovatiekracht blijft een wezenlijk kenmerk van het MKB-bedrijf: Sinds jaren investeert Pilz 20% van de omzet in onderzoek & ontwikkeling, ook in 2018. “De innovatiekracht zit in het DNA van ons bedrijf“, zegt Kunschert.
Voor 2019 blijft Pilz dan ook optimistisch: “Natuurlijk kunnen wij ons niet onttrekken aan de teruggang in orders in de machinebouw en de moeilijke internationale omstandigheden. Door innovatieve producten, uitstekende diensten en intensieve klantenservice ter plekke willen we ook in 2019 op koers blijven”, blikt Susanne Kunschert vooruit.
 

woensdag 26 juni 2019

Industrie 4.0 - Is slimmer automatisch veilger ?

Is slimmer automatisch veiliger?

Industrie 4.0 zal gevolgen voor de "veilige automatisering" hebben. Als productieprocessen flexibeler en machine- en installatiedelen autonomer worden, moet ook de veiligheid opnieuw worden beoordeeld.
 
Industrie 4.0 gaat gepaard met modulaire en flexibele productieprocessen. Deze hebben gevolgen voor de "veilige automatisering". Als actief lid van het technologie-initiatief Smart Factory KL werken wij in een netwerk van industriële partners en onderzoeksinstellingen in verschillende werkgroepen aan concepten, standaarden en oplossingen die de basis voor een zeer flexibele automatiseringstechniek vormen.

Werkgroep 1 "Slimme infrastructuur" werkt aan een dynamisch veiligheidsconcept voor de vereenvoudigde, deels of volledig geautomatiseerde certificering, dat in de Industrie 4.0-installatie van de Smart Factory KL wordt getest. Dit concept is gebaseerd op een industrieel Ethernet-communicatieprotocol. De complete installatie bestaat uit vier ruimtelijk van elkaar gescheiden productielijnen die door middel van een bestuurderloos transportsysteem, de "Robotino", met elkaar zijn verbonden. Als de noodstopknop PITestop active van Pilz wordt geactiveerd zolang de "Robotino" vrij tussen de modulen beweegt, wordt uitsluitend de "Robotino" gestopt. Als de "Robotino" aan een productielijn is gekoppeld, stopt de noodstopknop deze productielijn. De andere productielijnen kunnen blijven produceren. Dit kan de productie-uitval flink verminderen. Zo kon de noodstopknop voor het eerst flexibel via afzonderlijke productielijnen en niet meer alleen via de complete installatie worden geparametreerd.

Bovendien moeten afzonderlijke modulen tijdens het bedrijf kunnen worden vervangen zonder de productie noemenswaardig te beïnvloeden. Bij elke ombouw van een modulaire productielijn kunnen er nieuwe afhankelijkheden op de interfaces tussen de veilige installatiemodulen ontstaan. Daarom moet de veiligheid van de complete installatie opnieuw worden beoordeeld. De eenvoudige som CE-module 1 + CE-module 2 = complete CE-machine is namelijk niet van kracht!
Slimme oplossingen zijn dus niet automatisch veiliger, maar vereisen een nieuwe beoordeling van de veiligheidsoplossing. Het zou ideaal zijn als bij uitbreidingen van of aanvullingen op installaties een vereenvoudigde, deels of volledig geautomatiseerde certificeringsprocedure kan worden toegepast. Daarom werkt de werkgroep aan een oplossing waarbij geautomatiseerd wordt gecontroleerd of na het samenvoegen van twee of meer modulen een nieuwe beoordeling van de safety noodzakelijk is.

Als u zich in het thema wilt verdiepen, bevelen wij u het whitepaper "Safety op modulaire machines" van de Smart Factory KL aan, waaraan Pilz ook heeft meegewerkt.
Lees ook ons whitepaper over het thema Industrie 4.0!

vrijdag 21 juni 2019

Seminar Recht en aansprakelijkheid binnen de machineveiligheid

Op donderdag 27 juni a.s. organiseert Pilz in samenwerking met KZO Advocaten uit Tilburg het seminar “Recht en aansprakelijkheid binnen de machineveiligheid”.
Aan de hand van een afwisselend praktisch en theoretisch programma leert u meer over recht en aansprakelijkheid en de belangrijkste technische en juridische aspecten rond machineveiligheid en arbeidsveiligheid.

https://opleidingen.pilz.nl/seminar-recht-en-aansprakelijkheid-binnen-de-machineveiligheid/

Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie

 
Vianen, Op het gebied van sensoren voor de beveiliging van gevarenzones breidt Pilz zijn aanbod uit met het LBK-systeem van Inxpect. Het LBK-systeem is gebaseerd op radartechnologie. Met behulp van radar worden beschermde ruimtes veilig bewaakt. Het systeem is op veel vlakken inzetbaar en uitermate geschikt voor gebruik in zware omstandigheden.

 

Extreme omstandigheden

Het LBK-systeem is ongevoelig voor externe invloeden, zoals stof, vuil, regen, licht, vonken of trillingen. Hierdoor is deze technologie uitermate geschikt voor toepassingen buiten, bijvoorbeeld in de zware industrie of in de houtverwerkende industrie. Ook is radar goed toepasbaar bij de beveiliging van bruggen en sluizen. De combinatie met de besturingstechniek van Pilz zorgt voor een veilige en robuuste oplossing voor de beveiliging van gevarenzones.

 

LBK-systeem

Het systeem bestaat uit een besturingseenheid en maximaal 6 sensoren. Het beveiligingsveld kan voor elke sensor apart worden ingericht. Afhankelijk van de grootte van het te bewaken gebied is een smal of wijd beveiligingsveld configureerbaar. Het totale bewaakte oppervlak wordt bepaald door het aantal sensoren, de hoogte waarop de sensoren worden aangebracht en de helling van de sensoren. Het configureren vindt plaats met de bijbehorende configurator.

 

Oplossingen op maat

Pilz is voorloper op het gebied van veiligheidsoplossingen waarbij gebruikt wordt gemaakt van het LBK-systeem. Aangezien alle ruimtes en omstandigheden een specifieke aanpak vereisen, zijn deze oplossingen op maat gemaakt door de experts van Pilz.

 


 

donderdag 20 juni 2019

Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar


PERSBERICHT                                                                                Vianen, 19 juni 2019


Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar

Vianen, 19 juni 2019 – Automatiserings- en veiligheidsexpert Pilz breidt zijn productgroep van de contactloze, magnetische veiligheidsschakelaars PSENmag uit met een rvs-variant. Deze nieuwe variant bewaakt hekken en posities in zware industriële omgevingen.

De roestvrijstalen behuizing van de magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag heeft een klein oppervlak dat door afzettingen kan worden aangetast en is ongevoelig voor agressieve reinigingsmethoden, zoals het steriliseren met hete stoom. Daarom kan de robuuste schakelaar van Pilz volgens beschermingsgraad IP67/IP69K in omgevingen met sterke verontreinigingen en hoge reinigingseisen worden gebruikt – ideaal voor de levensmiddelenindustrie, de productie van farmaceutische middelen of de productie van cosmetica. De robuuste roestvrijstalen behuizing is bestand tegen extreme temperaturen, schokken en trillingen.

Duurzaam en robuust
De rvs-variant van de PSENmag is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen met kabel- of stekkeraansluiting. Hierdoor kan hij snel en flexibel worden geïnstalleerd. De kabelvariant is bij gebruik bij extreme temperaturen hitte- en koudebestendig van -25 tot 80 °C. De stekkervariant kan tot 120 °C worden gebruikt. Dankzij de robuuste behuizing zorgt de PSENmag rvs zelfs in explosiegevaarlijke omgevingen voor betrouwbare bewaking. Door zijn compacte afmetingen is hij ruimtebesparend en kan hij gemakkelijk worden geïnstalleerd.

Storingen eenvoudig diagnosticeren
De extra meldcontacten met ingebouwde LED maken een gebruiksvriendelijke diagnose en dus een snelle foutoplossing mogelijk. In combinatie met de configureerbare besturingen PNOZmulti of veiligheidsrelais PNOZsigma van Pilz krijgen gebruikers een veilige en economische totaaloplossing.

Verkrijgbaar in E-Shop
De rvs-variant van veiligheidsschakelaar PSENmag is snel en eenvoudig verkrijgbaar in de Pilz E-Shop op www.pilz.nl met productnummer 506249.

________________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Contact voor journalisten:
Pilz Nederland
Havenweg 22, 4131 NM Vianen
Nederland


Diane van Putten
Marketing & Communication
Tel: +31 (0)347 320 477
E-mail: info@pilz.nl

De bijgevoegde foto is rechtenvrij te gebruiken. U kunt deze in hoge resolutie opvragen via persberichten@pilz.nl