maandag 14 maart 2011

Pilz introduceert berekeningssoftware voor verificatie van functionele veiligheid

Pilz heeft een softwaretool ontwikkeld die ervoor zorgt dat de bepaling van het veiligheidsniveau van machines en installaties gemakkelijk is. Met de Pilz Safety Calculator kan op een systematische werkwijze met in achtname van de nieuwe normen de berekening aanzienlijk worden vergemakkelijkt, zonder dat men de mathematiek die aan die normen ten grondslag ligt hoeft te bestuderen.

Veiligheidsniveaus van veiligheidsfuncties eenvoudig bepalen
De Safety Calculator PAScal berekent het bereikbare PL (Performance Level) en SIL (Safety Integrity Level) van veiligheidsfuncties in machines en installaties, afhankelijk van de gebruikte componenten. Het resultaat wordt getoetst aan het vereiste PL conform EN ISO 13849-1 resp. SIL conform EN/IEC 62061 en de eventueel vereiste handelwijze wordt aangegeven. Door de grafische weergave van de resultaten ziet de gebruiker op eenvoudige wijze op welke plaatsen en met welke componenten het vereiste veiligheidsniveau wordt bereikt.

PAScal bevat de kerngegevens van de Pilz producten als geïntegreerde bibliotheek. Eigen apparaatbibliotheken kan men zelf aanmaken of in de vorm van product bibliotheken van andere fabrikanten importeren.

De calculatiesoftware PAScal voor de verificatie van functionele veiligheid (EN/IEC 62061, EN ISO 13849-1) is nu in versie v1.5.1 verkrijgbaar. Het belangrijkste kenmerk van deze versie is de verbetering van de bibliotheken wat betreft gegevensformaat, import, export en mogelijkheden voor het gebruik van concrete componenten in al hun veelzijdigheid.

Nieuwe functies en bijzonderheden
Deze versie ondersteunt onder meer de import van bibliotheken in het Sistema-formaat. De aanpassing van de interne gegevensstructuur brengt verdere voordelen met zich mee:
Zo wordt bijvoorbeeld het opsplitsen van een component in meerdere, verschillende bibliotheekgegevens overbodig, omdat meerdere datasets voor verschillende gebruikswijzen kunnen worden vastgelegd.

Omdat elke component nu versie afhankelijke datasets kan bevatten, kunnen ook componenten worden vastgelegd die buiten hun levenscyclus wisselende prestatiegegevens hebben.

Dankzij de nieuwe versie v1.5.1 is het mogelijk componenten met een algemene uitsluiting van fouten vast te leggen. Zo kunnen componenten die voor documentatiedoeleinden in de veiligheidsfuncties geen bijdrage aan de calculatie leveren, algemeen mede worden vastgelegd.

De bibliotheken kunnen automatisch on line worden geactualiseerd.

Gebruikers van vroegere versies hebben geen nieuwe licentiesleutel nodig om de nieuwe versie te kunnen gebruiken.

Meer informatie: www.pilz.nl, info@pilz.nl of bel 0347 320 477.

Safety on track…

Whether transporting passengers or freight, the main requirement is the same:
to be in the right place at the right time. That’s not the only reason why economical rail traffic solutions are so important. The extensive rail network must also be controlled and monitored safely. And there’s the safety of the trains themselves to guarantee.

We offer components and solutions for:
  • Signalling systems
  • Switchpoint controllers
  • Level crossings and level crossing control systems
  • Track cleaning systems
  • Gate systems

Comprehensive services such as risk analysis or verification of safety solutions complete the range
The modular safety system PNOZmulti is the ideal solution for the safe control of level crossings with flashing light signals or barrier drives. The system’s features include simple connection to the level crossing control system, simple configuration with the PNOZmulti Configurator and reduced wiring and engineering effort.

Platform safety – safe gate functions
A train entering the station must approach quickly and precisely. Trains stop at precisely defined positions, enabling the doors to open and passengers to board and leave the train safely access equipment. Safe sensors from Pilz monitor the safe position and function of the gate equipment. Combined with evaluation logic from Pilz – it’s an economical, safe solution

Safety in the shunting yard
The points in shunting yards must be safely monitored and controlled to ensure that everything runs smoothly. The axles of the carriages must be counted and monitored safely as they pull in and out.
Logic operations with Pilz programmable safety systems PSS are particularly suitable for complex applications

Safety when building and maintaining the tracks
Track bed cleaning machines, ballast distribution and grading machines, machinery for converting track or new build: With our comprehensive product range from safe sensors, safe hardware or software-based control systems through to actuators, Pilz has a tailored for each machine.

Strengere controles op naleving plicht tot Risico Inventarisatie en Evaluatie


Minister Kamp van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft medegedeeld dat de Arbeidsinspectie vanaf 1 januari 2011 de naleving van de RI&E-plicht strenger controleert.

Inspecteurs zullen tijdens hun inspecties, ongeacht het feit of er een daadwerkelijke overtreding of tekortkoming is vastgesteld, naar de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vragen.

Wanneer de RI&E ontbreekt krijgt het bedrijf in eerste instantie een waarschuwing om binnen een bepaalde termijn aan zijn verplichting te voldoen. Gebeurt dit niet, dan wordt alsnog een bestuurlijke boete opgelegd.

Tot 1 januari inspecteerde de Arbeidsinspectie doorgaans pas op de aanwezigheid van een RI&E, als zich een ongeluk had voorgedaan, of bij vaststelling van een ernstige overtreding van de Arbo-regelgeving.


Bron: Arbeidsinspectie

CE-markering geeft aan dat een machine veilig is. Is dat altijd zo? Wat moet een fabrikant doen voordat hij verantwoord de CE-markering aan kan brengeDoor het plaatsen of in bedrijf nemen van machines op de markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER) heeft men de de verplichting om te leveren volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Deze richtlijn eist van een fabrikant van machines dat deze veilig en gezond zijn voor haar gebruiker (‘operator en technicus’) gedurende de gehele levenscyclus. Deze basale ‘Essentiele Veiligheids- en Gezondheidseisen’ zijn terug te vinden in Bijlage I, artikel 1.1.2 van de richtlijn.

Door het aanbrengen van de CE-markering op een machine geeft de fabrikant aan dat de machine dusdanig is ontworpen dat deze veilig te gebruiken is gedurende de gehele levensduur van die machine. Het geeft als het ware aan dat de machine veilig is. Echter voordat de CE-markering aangebracht mag worden, dient een volledig traject doorlopen te worden.

Het doel van dit traject is te komen tot een veilige machine, niet het opzadelen van de fabrikant met extra documentatielast. Echter, er kan niet aan worden ontkomen om te documenteren. Deze documentatie vormt immers de bewijslast waaruit blijkt dat de fabrikant naar eer en geweten heeft gehandeld.

Basis bepalingen veiligheid
Om de veiligheid te garanderen is de beste (en wettelijk verplichte vanuit de Machinerichtlijn, Bijlage I, Algemene beginselen Lid 1) projectaanpak om het CE-markeringstraject (Machinerichtlijn Artikel 5) te doorlopen. Het belangrijkste element uit dit proces is het uitvoeren van een risicobeoordeling (Risico Analyse = RA). Deze risicobeoordeling is dan het uitgangspunt voor de keuzes van de beveiligingen, maatregelen en een onderbouwing (bewijslast) voor de fabrikant. De methodiek voor het uitvoeren van een risicobeoordeling omschreven in Bijlage B.

CE-markeringstraject
Met het uitvoeren van het totale CE-markeringstraject kan men ervoor zorgdragen dat er op een veilige en verantwoorde manier aan de machine gewerkt kan worden. Hiermee kan de machine verantwoord worden verhandelt op de Europese markt en voldoet men aan de eisen. De stappen om tot een veilige machine te komen zijn als volgt:

Product definitieBepaal welke richtlijnen er van toepassing zijn;Machinerichtlijn,Richtlijn Laagspanning, Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit…..Keurende instantie noodzakelijk? Zo ja, schakel deze in.Toetsen aan essentiële eisen (Bijlage I) per richtlijn;Bepaal welke normen er van toepassing zijn;Uitvoeren van een risicobeoordeling;Treffen van risicoreducerende maatregelen;Technisch (constructie)dossier samenstellen;Gebruikshandleiding in taal van land van gebruik opstellen;Verklaring van overeenstemming opstellen (IIA-verklaring);CE-markering plaatsen.

Bron: Basering op Arikel 5, Machinerichtlijn 2006/42/EG

dinsdag 1 maart 2011

Geïntegreerde veiligheid in aandrijvingen is een trend

Geïntegreerde veiligheid in aandrijvingen is een trend in de automatisering. Zo wordt de ergonomie, beschikbaarheid en productiviteit van machines verhoogd. Veilige aandrijftechniek is gebaseerd op een combinatie van standaardaandrijvings- en veiligheidscomponenten. Volgens de huidige stand der techniek wordt de beweging steeds uitgevoerd door een niet-veilige component. De veilige component garandeert dat tijdens het instelbedrijf geen gevaarlijke bewegingen ontstaan.

Veiligheidklassen
Veilige aandrijffuncties kunnen worden verdeeld in drie klassen: veilige stopfuncties, functies voor het veilig bewaken van bewegingen en overige veiligheidsfuncties. De integratie van veiligheid in de aandrijving opent nieuwe perspectieven voor de samenwerking tussen mens en machine. Zo kunnen machines bij een veilig gereduceerde snelheid en geopende hekken comfortabel worden ingesteld.
De realisatie van veiligheidsfuncties met externe componenten heeft vaste voet gekregen op de markt en zal ook in de toekomst nog nuttig zijn. De basisfunctie van veilige aandrijffuncties is de veilige uitschakeling van de energietoevoer. De nadelen van externe oplossingen zijn voldoende bekend: extra bedrading, trage reactietijd, extra netschakelaars en het ontladen van de tussenkring. Met de geïntegreerde, veilige pulsblokkering is een categorie -3-uitschakeling conform NEN EN 954-1 of SIL 2 conform NEN EN 61508 mogelijk.

Voor de functies van de veilige bewaking van bewegingen bestaan eveneens externe en geïntegreerde oplossingen. Om vast te stellen of een beweging voldoet aan de voorgeschreven grenswaarden zijn signalen noodzakelijk die een duidelijke indicatie van de beweging van de actuator geven. Om de bewaking van bewegingen veilig uit te voeren is het belangrijk dat de sensorsignalen worden gecontroleerd op plausibiliteit.

Een voorbeeld hiervan is het multifunctionele veiligheidssysteem PNOZmulti, waarmee functies als 'veilig gereduceerde snelheid' en 'veilige draairichting' kunnen worden gerealiseerd. De implementatie is uiterst eenvoudig, aangezien voor de bewaking het feedbacksignaal van de aandrijving parallel wordt verwerkt. Bij de detectie van een storing wordt de aandrijving via de tegenwoordig gangbare impulsblokkering in de versterker uitgeschakeld. Met de parallelle verwerking van sensorsignalen middels een veiligheidscomponent is de realisatie van de veilige bewaking van bewegingen als externe oplossing mogelijk. Er dient echter wel rekening te worden gehouden met hogere bedradingskosten. Het voordeel van deze oplossing is de eenvoudige ombouw van bestaande installaties. De markt biedt op het gebied van de besturingstechniek tegenwoordig twee topologieën: een krachtige besturing, bijvoorbeeld IPC met soft-PLC, is via een snel bussysteem direct met veldapparatuur verbonden en bestuurt zo centraal een complete installatie.

Centrale veiligheid
Ook kan een installatie zijn georganiseerd in cellen die elk met een eigen besturing onafhankelijk kunnen functioneren. Deze decentrale besturingen zijn via een veldbus-systeem met elkaar of met een hogere besturing verbonden.

Een centraal programma kan vrijwel willekeurig over verschillende besturingen worden verdeeld. Er bestaat dan een centraal overzicht van de installatie, terwijl de HW-configuratie verschillend kan zijn.

Wat voor standaardbesturingen geldt, kan ook worden toegepast op de veiligheidstechniek. Snelle Ethernet-gebaseerde, veilige bussystemen staan centrale, decentrale en verdeelde topologieën toe. Deze maken een veilige verwerking van asgegevens - en daarmee de bewaking - op een centrale plaats mogelijk. Voor het veilige Ethernet-systeem SafetyNET p van Pilz zijn twee communicatieprincipes beschikbaar om ook tegemoet te komen aan bijzonder tijdkritische toepassingen. Terwijl de variant Real time frame network (RTFN) volledig compatibel is met het uit de kantoorautomatisering bekende standaard-Ethernet en een systeem-cyclustijd van ongeveer 1 milliseconde mogelijk maakt, kan met de variant Real time frame line (RTFL) een systeem-cyclustijd tot 62,5 microseconden worden gerealiseerd. Door deze optimalisatie van de cyclustijden is het systeem ook geschikt voor aandrijvingsbesturingen.

Machineveiligheid
Van belang is de vraag welke risicobeperkende maatregelen voor een toepassing noodzakelijk zijn. Zo zijn contactloos werkende beveiligingsinrichtingen zoals lichtschermen of plaatsgebonden beveiligingsinrichtingen zoals tweehandenbedieningsrelais op een veiligheidsrelevante verwerking aangesloten. Via de uitgangen van de verwerkingseenheid zoals een veiligheidsbesturing worden nu veilige aandrijffuncties geactiveerd. Bij eenvoudige toepassingen is het raadzaam de veiligheidsrelevante verwerking in de aandrijving te integreren en sensoren direct op de servoversterker aan te sluiten. Vanwege de beperkte externe poorten zal bij grotere toepassingen een aparte configureerbare of programmeerbare veilige verwerkingseenheid worden gebruikt.

Safe Motion
De ontwikkeling van Safe-Motion-oplossingen gaat nu pas echt van start. Nieuwe complexe veilige sensorsystemen zoals camera's of encoders in combinatie met Ethernet-gebaseerde veilige bussystemen openen geheel nieuwe dimensies voor de veilige bewaking van bewegingen. Aandrijvingsgeïntegreerde en externe veiligheidscomponenten zullen ook in de toekomst nuttig zijn. Bij externe oplossingen worden de tegenwoordig graag aangevoerde nadelen zoals hoge bedradingskosten en langere reactietijden door een snelle en veilige buscommunicatie en krachtiger veilige besturingen opgeheven.