woensdag 14 augustus 2019

Nu te bestellen: PSS67; de waterbestendige PLC van PilzPERSBERICHT                                                  

PSS67; de waterbestendige PLC van Pilz

Vianen, 14 augustus 2019 – Omstandigheden eisen soms het maximale van besturingssystemen. Pilz ontwikkelde speciaal voor ruimtes waar vloeistoffen de vrijheid hebben een watervaste PLC, de PSS67. Dit besturingssysteem is een robuuste en compacte PLC die voldoet aan beschermingsgraad IP67. PSS67 PLC kan buiten de schakelkast, direct op de machine worden gemonteerd. Gebruikers besparen zo ruimte, verminderen hun bedradingskosten en krijgen meer flexibiliteit bij de realisatie van decentrale besturingsarchitecturen.

Voordelen PSS67
De PSS67 PLC is een robuuste en compacte PLC-besturing met beschermingsgraad IP67 voor automatiseringstoepassingen zonder schakelkast. De module-elektronica is volledig ingekapseld. Dat maakt hem stof- en dompelwaterdicht. De programmering is vergelijkbaar met die van de andere PLC-besturingen van Pilz. Dit gebeurd met behulp van de engineeringsoftware PAS4000 volgens IEC 61131-3. Met de visualiseringssoftware PASvisu blijft het proces overzichtelijk.Het besturingssysteem is inzetbaar voor toepassingen tot PL e.Direct te bestellen in de Pilz E-shop
Dit product is direct te bestellen in de Pilz E-shop; https://www.pilz.com/nl-NL/eshop/0010200212715580RX/PSS67-PLC#components


==================================================================
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

De bijgevoegde foto’s zijn in hoge resolutie op te vragen via persberichten@pilz.nl

Contact voor journalisten:

Pilz Nederland
drs. Diane van Putten
Directeur Marketing
Havenweg 22, 4131 NM Vianen
Tel: +31 (0)347 320 477 - E-mail: info@pilz.nlwoensdag 24 juli 2019

Nieuw! Pilz veilig spanningsbewakingsrelais PNOZ s60
PERSBERICHT                                                          Vianen, 24 juli 2019


Nieuw! Pilz veilig spanningsbewakingsrelais PNOZ s60

Vianen, 24 juli 2019 – Aan het arsenaal van bestaande veiligheidsrelais voegt Pilz met de PNOZ s60 een relais toe dat voor veilige spanningsbewaking zorgt. De jarenlange ervaring in veiligheidsrelais combineert Pilz in de PNOZ s60 met de modernste veiligheidstechniek, zodat tegen minimale kosten de maximale veiligheid en rentabiliteit wordt bereikt. Door de bewaking van de veilige spanningsvrije toestand worden onderhoudswerkzaamheden aan machines en installaties veilig uitgevoerd. Uitvaltijden worden hierdoor tot een minimum beperkt.

Het spanningsbewakingsrelais PNOZ s60 zorgt voor de veilige bewaking van spanningsvrijgeschakelde een- of driefasen-netten met neutrale geleider. Het meet de spanning op de drie fasen en geeft het veiligheidscircuit alleen vrij als de schakeldrempel wordt onderschreden. Blijft na uitschakeling door een mechanische storing, zoals bij het lassen van contacten aan de hoofdschakelaar, spanning op de installatie staan, dan voorkomt PNOZ s60 veilig de toegang tot de machine.
Om aan de industrie-specifieke eisen te voldoen, werkt de spanningsbewaker PNOZ s60 met twee instelbare drempelwaarden van 12 V, of de in de levensmiddelen- en drankensector gebruikelijke 6 V. De snelle en eenvoudige diagnose van het apparaat is via geïntegreerde leds mogelijk.

Gebruik in Safety Lockout Systems (SLS)
De PNOZ s60 kan als een essentieel onderdeel van Safety Lockout Systems (SLS) worden gebruikt en zorgt samen met een kleine besturing, zoals de PNOZmulti voor de veilige toegang tot veilig spanningsloze machines en systemen. De veilige spanningsbewaker PNOZ s60 voldoet aan de eisen volgens UL 6420 voor de realisatie van SLS-toepassingen. Het gebruik zorgt voor vereenvoudiging in termen van lockout-tagout (LoTo)-vereisten op onder andere de Amerikaanse markt.Eenvoudig te bestellen in de Pilz e-shop
Het TUV-gecertificeerde veilige spanningsbewakingsrelais PNOZ s60 is een aanvulling op de bestaande veilige bewakingsrelais voor noodstop, hekken, lichtschermen, tweehandenbedienknoppen en tijd en kan eenvoudig besteld worden in de Pilz e-shop:

==================================================================
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Contact voor journalisten:

Pilz Nederland
drs. Diane van Putten
Directeur Marketing
Havenweg 22, 4131 NM Vianen
Tel: +31 (0)347 320 477 - E-mail: info@pilz.nl

woensdag 17 juli 2019


Bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode: Safety- en security-functies in één systeem


Het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode verenigt safety- en security-functies in één systeem. Met de apparaten is het mogelijk om de bedrijfsmodus functioneel veilig te kiezen en de toegangsrechten op machines en installaties te regelen.

PITmode-apparaten kunnen worden gebruikt in machines en installaties waarin tussen verschillende besturingsprocessen en bedrijfsmodi moet worden geschakeld. Via gecodeerde transpondersleutels met RFID-technologie kunnen aan elke medewerker de op zijn vaardigheden afgestemde toegangsrechten tot de machine en rechten worden verleend. De veilige evaluatie-eenheid (Safe Evaluation Unit) herkent de ingestelde bedrijfsmodus zoals bijvoorbeeld Automatisch bedrijf, Handmatig ingrijpen onder beperkte voorwaarden of Servicebedrijf, evalueert hem en schakelt functioneel veilig om. Hierdoor worden een foutieve bediening en manipulatie voorkomen en mens en machine beschermd.
PITmode fusion – het modulaire bedrijfsmoduskeuzesysteem

PITmode fusion is de modulaire uitvoering van het bedrijfsmoduskeuzesysteem. Hij bestaat uit de uitleeseenheid PITreader met RFID-technologie en een aparte evaluatie-eenheid (Safe Evaluation Unit - SEU). De transpondersleutels worden in de PITreader ingelezen en aangeleerd. De veilige evaluatie-eenheid (Safe Evaluation Unit) evalueert de gekozen bedrijfsmodus en schakelt functioneel veilig tussen maximaal vijf bedrijfsmodi. Met PITmode fusion kan ook een veilig autorisatiebeheer volledig worden uitgevoerd. Door de scheiding van de componenten kan PITmode fusion flexibel in het design van bestaande bedieningspanelen geïntegreerd en met aanwezige knoppen gecombineerd worden.

PITreader – regeling van de toegangsrechten

Met de PITreader kunnen taken ten aanzien van de toegangsrechten voor machines en installaties worden uitgevoerd. De mogelijkheden variëren van de eenvoudige vrijgave en de authenticatie voor bepaalde machinedeelfuncties tot een complexe hiërarchische autorisatiematrix. Bovendien kan de PITreader met RFID-technologie flexibel als stand-alone-apparaat of in combinatie met een Pilz-besturing worden gebruikt. De transpondersleutels zijn verkrijgbaar in een vrij beschrijfbare variant en met vastgelegde rechten. Ter bescherming tegen manipulatie kunnen de RFID-sleutels met bedrijfsspecifiek geprogrammeerde PITreaders worden gecodeerd

PITmode – het compacte all-in-one apparaat

Bij het compacte all-in-one apparaat PITmode zijn de knoppen voor het kiezen van de bedrijfsmodus alsmede de Safe Evaluation Unit in één apparaat geïntegreerd. De bedrijfsmodus en het recht worden door middel van een LED betrouwbaar aangeduid. De individuele codering van de sleutels voorkomt manipulaties.

De bedrijfsmoduskeuzeschakelaar is ook verkrijgbaar met pictogrammen voor gereedschapsmachines en daardoor ideaal voor internationaal gebruik

Voor tekeningen, firmware, certificeren of 3D modellen? Meer informatie via de download site:
Bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem  PITmode
woensdag 10 juli 2019

Machinerichtlijn

Documenten over de Machinerichtlijn
De Machinerichtlijn beschrijft uniforme eisen aan de veiligheid en gezondheid bij de interactie tussen mens en machine en vervangt zo de vele nationale regelingen ten aanzien van de machineveiligheid. De Machinerichtlijn 2006/42/EG is sinds 29 december 2009 van kracht.
De praktijkgerichte "Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG" is bedoeld om de tekst van deze richtlijn te interpreteren. In dit document wordt onder andere naar de technische documentatie en de rol van de risicobeoordeling verwezen. De Europese Commissie heeft in 2017 een nieuwe versie gepubliceerd. De gids kan op de website van de Europese Commissie worden gedownload.
In de zin van de richtlijn is een machine o.a. een geheel van met elkaar verbonden onderdelen of inrichtingen waarvan er ten minste één beweeglijk is en die voor een bepaalde toepassing zijn samengevoegd (zie artikel 2 van de Machinerichtlijn).

Officiële titel van de Machinerichtlijn: Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking)

Tot machines in de zin van de Machinerichtlijn behoren eveneens:
  • geheel van machines of complexe installaties
  • veiligheidscomponenten
  • vervangbare uitrustingen waarmee de basisfuncties van een machine kunnen worden gewijzigd
Als aanvulling op bovenstaande machines bestaat er een uitzonderingenlijst met machines die per definitie onder het toepassingsgebied zouden vallen, maar waarvoor doorgaans andere rechtsvoorschriften gelden.

Geplande herziening van de Machinerichtlijn

De Machinerichtlijn 2006/42/EG is in Europa de centrale rechtsgrondslag voor elk bedrijf dat machines ontwerpt, bouwt of verkoopt. Maar ook machines die in de Europese rechtsruimte worden geïmporteerd, moeten aan de eisen van de Machinerichtlijn voldoen. De momenteel geldende Machinerichtlijn 2006/42/EG werd in 2006 gepubliceerd en moet sinds 29 december 2009 verplicht worden toegepast.
De Europese Commissie controleert de voorschriften en richtlijnen regelmatig om aanpassingen aan nieuwe eisen en ontwikkelingen te garanderen. Een dergelijk controleproces is ook bij de Machinerichtlijn uitgevoerd. In 2016 hield de Europese Commissie een openbare raadpleging over de Machinerichtlijn bij de gebruikers ervan. De resultaten hiervan leidden vervolgens tot een effectbeoordeling van de vernieuwing van deze richtlijn. Hierna had het publiek de mogelijkheid om feedback te geven en oplossingen voor te stellen.
De conclusie was dat de Machinerichtlijn over het algemeen relevant, effectief, efficiënt en samenhangend is en een meerwaarde voor de EU heeft. Er zijn echter specifieke verbeteringen en vereenvoudigingen noodzakelijk. Daarbij moet elke herziening van de Machinerichtlijn voor meer juridische duidelijkheid, vereenvoudiging en aanpassing aan de technische vooruitgang zorgen. Bij de momenteel geldende Machinerichtlijn 2006/42/EG werden in de officiële verklaring de volgende punten van kritiek geuit:
  • Gebrekkige samenhang met het ruimere EU-kader (nieuwe aanpak / new approach) en problemen bij de handhaving.
  • Gebrek aan juridische duidelijkheid ten aanzien van het toepassingsgebied en de definities. De ervaring bij de uitvoering van de richtlijn duidt op enige juridische onduidelijkheid in enkele van haar bepalingen.
  • Uitdagingen van de technische vooruitgang bij de digitalisering, bijvoorbeeld door kunstmatige intelligentie en IIoT (Industrial Internet of Things).
De Europese Commissie heeft een officieel "spoorboekje" voor de herziening van de Machinerichtlijn gepubliceerd. Dit spoorboekje kan op de website van de EU worden bekeken.
In de verdere planning is niet-bindend vastgelegd dat de Europese Commissie ongeveer medio 2021 een voorstel voor een nieuwe Machinerichtlijn indient. Als men grofweg van één jaar advies en van een overgangstermijn van twee jaar uitgaat, zou de herziene Machinerichtlijn vanaf 2024 kunnen worden toegepast.
CE-markering

Geharmoniseerde normen volgens Machinerichtlijn in één oogopslag

Poster over veiligheidsmaatregelen voor machines en installaties
Behoud het overzicht in het oerwoud van normen! Op de poster over de "veiligheidsmaatregelen voor machines en installaties – belangrijke geharmoniseerde normen volgens Machinerichtlijn" worden de A-, B- en C-normen overzichtelijk weergegeven. Tegelijkertijd krijgt u ook een compact overzicht van onze veiligheidsrelevante producten.
Poster nu downloaden!
 
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl